Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

ORBIS - Powołanie osoby nadzorującej (9/2014)

ORBIS - Powołanie osoby nadzorującej (9/2014)
Share
d27ic6z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby nadzorującej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanym z dniem 12 lutego 2014 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. IX kadencji członku rady nadzorczej: PETER PAUL VERHOEVEN 1) Data powołania osoby nadzorującej: 12 luty 2014 r. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Peter Paul VERHOEVEN 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Peter Verhoeven jest Dyrektorem Generalnym ds. Operacyjnych na Europę Północną, Centralną i Wschodnią oraz Członkiem Komitetu Wykonawczego Accor. Odpowiada za wyniki i rozwój wszystkich hoteli Accor w tym regionie. Peter Verhoeven
uzyskał tytuł MBA w wyższej szkole zarządzania INSEAD; jest również absolwentem Hotelschool w Hadze. Karierę rozpoczął od zatrudnienia w Golden Tulip International w Ghanie oraz Gran Dorado w Holandii. Po dziesięciu latach pracy w Disneyland Resort w Paryżu, gdzie sprawował szereg funkcji kierowniczych w dziale operacyjnym oraz marketingu i sprzedaży, Peter Verhoeven kontynuował karierę w spółce Avis w Zjednoczonym Królestwie na stanowisku Dyrektora Sprzedaży na Europę, Afrykę i Bliski Wschód. W roku 2007 Peter Verhoeven rozpoczął pracę w Accor jako Dyrektor Zarządzający w Holandii. W roku 2009 został mianowany Dyrektorem Generalnym ds. Operacyjnych Accor w Niemczech, a następnie w styczniu 2013 r. Dyrektorem Generalnym ds. Operacyjnych marki ibis w Europie. 5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Verhoeven sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Accor Hospitality Germany GmbH. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Brak Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim __________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z