Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Raport roczny R 2013

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4s2fm4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 407 610 391 024 96 796 93 690
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 334 16 783 -6 254 4 021
Zysk (strata) brutto -30 646 14 411 -7 278 3 453
Zysk (strata) netto -25 938 10 850 -6 160 2 600
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 237 42 437 4 093 10 168
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 930 -37 273 -9 720 -8 931
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 701 5 063 8 241 1 213
Przepływy pieniężne netto razem 11 008 10 227 2 614 2 450
Aktywa,razem 338 950 315 196 81 730 77 099
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 061 62 438 26 780 15 273
Zobowiązania długoterminowe 43 909 29 359 10 588 7 181
Zobowiązania krótkoterminowe 53 484 22 655 12 896 5 542
Kapitał własny 227 889 252 758 54 950 61 826
Kapitał zakładowy 7 145 7 145 1 723 1 748
Średnia ważona liczba akcji w szt. 16 616 629 16 616 629 16 616 629 16 616 629
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* 16 730 029 16 730 029 16 730 029 16 730 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) -1,56 0,65 -0,37 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) -1,55 0,65 -0,37 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 13,71 15,21 3,31 3,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 13,62 15,11 3,28 3,70
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1472 zł/EURO.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0882 zł/EURO.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,2110 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1736 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01sprawozdaniefinansoweOB2013.pdf Sprawozdanie finansowe Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2013
02sprawozdaniezarzaduOB2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2013
03oswiadczenieladkorporacyjnyOB.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie zasad stosowania ładu korporacyjnego w roku 2013
04oswiadczeniewsprawiepodmiotu_OB.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
05oswiadczeniewsprawierzetelenosci_OB.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
06opiniabieglego.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
07raportbieglego.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4s2fm4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2014-03-20 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Katarzyna Bochynek Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4