Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 186 047 | 183 589 | 44 842 | 43 822 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 727 | 5 071 | 2 345 | 1 211 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 402 | 2 470 | 2 025 | 590 | |
| | Zysk (strata) netto | 6 086 | 1 494 | 1 467 | 356 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 890 | 874 | 1 420 | 209 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 836 | -12 784 | 1 648 | -3 051 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 653 | -6 907 | -640 | -1 649 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -40 | 38 136 | -10 | 9 103 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 143 | 18 445 | 999 | 4 403 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w pln, eur) | 4,26 | 1,05 | 1,03 | 0,25 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy i rozwodniony) (w pln, eur) | 4,13 | 0,61 | 0,99 | 0,15 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 471 689 | 479 524 | 115 356 | 112 504 | |
| | Aktywa obrotowe | 241 748 | 232 166 | 59 121 | 54 470 | |
| | Aktywa razem | 713 437 | 711 690 | 174 477 | 166 973 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 253 010 | 258 637 | 61 876 | 60 680 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 185 403 | 181 670 | 45 342 | 42 623 | |
| | Kapitał własny | 275 023 | 271 383 | 67 259 | 63 670 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 670 | 643 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) (w pln, eur) | 192,64 | 190,09 | 47,11 | 44,60 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 7,00 | 7,00 | 1,69 | 1,67 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,67 | |
| | | | | | | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 175 | 21 839 | 7 273 | 5 213 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1 618 | 1 388 | 390 | 331 | |
| | Zysk (strata) brutto | 8 343 | -83 | 2 011 | -20 | |
| | Zysk (strata) netto | 8 214 | -105 | 1 980 | -25 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 988 | -5 108 | 1 925 | -1 219 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 008 | -11 508 | -725 | -2 747 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 026 | 29 262 | -488 | 6 985 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 2 954 | 12 646 | 712 | 3 019 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w pln, eur) | 5,75 | -0,07 | 1,39 | -0,02 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 344 998 | 345 333 | 84 372 | 81 020 | |
| | Aktywa obrotowe | 75 961 | 66 591 | 18 577 | 15 623 | |
| | Aktywa razem | 420 959 | 411 925 | 102 949 | 96 644 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 206 616 | 205 843 | 50 530 | 48 294 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 152 763 | 154 166 | 37 360 | 36 170 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 28 905 | 26 240 | 7 069 | 6 156 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 214 343 | 206 082 | 52 419 | 48 350 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 741 | 670 | 643 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona (w pln, eur) | 150,14 | 144,35 | 36,72 | 33,87 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 7,00 | 7,00 | 1,69 | 1,67 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w pln, eur) | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,67 | |
| | | | | | | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 1 kwartał narastająco/2015 prezentowane są na dzień 31.03.2015, natomiast dane w kolumnie 1 kwartał narastająco/2014 na dzień 31.12.2014 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN): 31.03.2015 4,0890; 31.03.2014 4,1713; 31.12.2014 4,2623 Średni kurs okresu (EUR/EUR): 01.01-31.03.2015 4,1489; 01.01-31.03.2014 4,1894; 01.01-31.12.2014 4,1893 | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy 2015 dla GK OT Logistics.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK OT Logistics
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy 2015 dla OT Logistics S.A..pdf Sprawozdanie jednostkowe OT Logistics S.A.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IQ 2015.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego 1Q2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2015-05-05
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-05-05 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo