Trwa ładowanie...
d139pva
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Emisja obligacji serii B (28/2011)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Emisja obligacji serii B (28/2011)

Share
d139pva

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku dotyczącego informacji w sprawie emisji obligacji serii B, Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii B (Uchwała), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym to programie oraz zmianie jego niektórych parametrów Emitent informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 28 października oraz w ww. raporcie bieżącym nr 25/2011. Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę Kapitałową pakietów wierzytelności. Zgodnie ze wspomnianą powyżej Uchwałą, Zarząd Spółki dokonał przydziału 30.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Cena emisyjna Obligacji serii B jest
równa wartości nominalnej tych Obligacji, w związku z czym w wyniku emisji Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 30.000.000 zł. Przydział obligacji został dokonany na rzecz inwestorów, którzy złożyli prawidłowy zapis na Obligacje na okaziciela serii B oraz dokonali pełnej wpłaty. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w wysokości WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększony o marżę, której wysokość wynosi 5,00 pp od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (WIBOR 6M + 5,00 pp). Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co sześć miesięcy. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna. Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Domu Maklerskiego NOBLE Securities S.A., a w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie (?) wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. Emitent będzie
ubiegał się o wprowadzenie Obligacji na rynek CATALYST prowadzony w alternatywnym systemie obrotu. Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu obligacji w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o obligacjach lub w przypadku odpowiedniego żądania obligatariusza doknanego zgodnie z warunkami przewidzianymi w dokumencie ofertowym, którego przedmiotem są Obligacje serii B. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30.09.2011 r., Emitent posiadał następujące zobowiązania finansowe: ? zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w wysokości 7 tys. zł, ? zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 13 032 tys. zł, ? zobowiązania z tytułu umów leasingu w wysokości 222 tys. zł. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Grupy Emitenta wynosiły na dzień 30.09.2011 r. 2 443 tys. zł.
Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu Obligacji łączna wartość skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Emitenta, w tym w szczególności wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji i weksli oraz innych papierów dłużnych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie przekroczy wartości dwukrotności skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. Dla inwestorów jest to gwarancja, że Emitent w sposób kontrolowany będzie podejmował decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. W opinii Emitenta, prognozy dotyczące rozwoju rynku wierzytelności wskazują na dynamiczny wzrost całej branży. Rynek inwestycji w wierzytelności, na którym działa Emitent, systematycznie rośnie. Pomimo
dynamicznego rozwoju branży windykacyjnej w ostatnich latach, potencjał rozwojowy tego rynku jest jeszcze w Polsce bardzo duży, co wynika z faktu, iż w porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi rola branży windykacyjnej w sektorze finansowym jest w polskiej gospodarce wyraźnie mniejsza, a po drugie z przewidywanych, korzystnych dla branży tendencji, przede wszystkim w sektorze bankowym, ze względu na dynamikę wzrostu nowych kredytów, jak i zmianę poziomu szkodowości portfeli kredytowych będących już w posiadaniu banków. Spółka przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa Emitenta poniesie zwiększone, w szczególności w porównaniu do ostatnich okresów, nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne Grupy Kapitałowej Emitenta wygenerowane na nabytych pakietach wierzytelności a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez Spółkę. Poziom zadłużenia finansowego, jaki
Emitent przewiduje osiągnąć w związku z realizacją celów inwestycyjnych będzie determinowany w szczególności podażą pakietów wierzytelności na rynku oraz dostępnością finansowania zewnętrznego i wysokością własnych środków na inwestycje. W związku z tym Zarząd zakłada że poziom zadłużenia Emitenta i jego Grupy w najbliższych latach może istotnie wzrosnąć. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d139pva

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d139pva

Podziel się opinią

Share
d139pva
d139pva