Trwa ładowanie...
d3el6vs

PAMAPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

PAMAPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d3el6vs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finans.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 380 000 457 892 90 707 108 737
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 066 -17 651 1 687 -4 192
Zysk (strata) brutto 651 -26 506 155 -6 294
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 386 - 23 753 331 - 5 641
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 727 3 980 2 561 945
Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej - 4 853 - 6 444 - 1 158 - 1 530
Przepływy pieniężne z działalności finansowej - 4 974 - 14 225 - 1 188 - 3 378
Przepływy pieniężne netto razem 900 - 16 689 215 - 3 963
Aktywa razem 339 232 331 558 79 589 79 947
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 65 023 48 288 15 255 11 643
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 177 529 187 901 41 651 45 308
Kapitał własny 96 680 95 369 22 683 22 996
Kapitał zakładowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 95 638 94 252 22 438 22 727
Liczba akcji 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 - 1,03 0,01 - 0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,13 4,07 0,97 0,98
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego PAMAPOL
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 326 206 427 42 328 49 021
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 833 - 3 703 438 - 879
Zysk (strata) brutto 1 044 - 5 268 249 - 1 251
Zysk (strata) netto 1 486 - 26 686 355 - 6 337
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 093 - 1 209 1 454 - 287
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - 9 741 - 7 772 - 2 325 - 1 846
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 099 - 8 514 740 - 2 022
Przepływy pieniężne netto razem - 549 - 17 495 - 131 - 4 155
Aktywa razem 183 136 181 031 42 966 43 651
Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy długoterminowe 23 474 10 973 5 507 2 645
Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe 57 333 69 215 13 451 16 690
Kapitał własny 102 329 100 843 24 008 24 316
Kapitał zakładowy 23 167 23 167 5 435 5 586
Liczba akcji 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie 23 166 700 23 166 700 23 166 700 23 166 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 - 1,15 0,02 - 0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,42 4,35 1,04 1,05
Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2014 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiazujący na dzień 31.12.2014 r., tj. 4,2623. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 31.12.2013 r. przyjeto średni kurs EUR obowiązujący na ten dzień, tj. 4,1472.Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto kurs średni EUR obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy 2014 r. ustalonych przez NBP na ten dzień (12 miesięcy 2014 - kurs 4,1893; 12 miesięcy 2013 - kurs 4,2110)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 2015-03-12 o treści:
Zarząd Pamapol S.A. („Emitent”) informuje, iż w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kw. 2014 r. zamieszczono skrócone sprawozdania finansowe nie zawierające danych za niektóre okresy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] - danych kwartalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz danych na koniec III kw. 2014 r. w bilansie. W [niniejszej] publikacji w systemie ESPI Zarząd Emitenta przekaże skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2014 r. zawierający skrócone sprawozdania finansowe zawierające dane za wszystkie wymagane okresy.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport okresowy PAMAPOL S A za IV kwartał 2014 r - skorygowany.pdf Skonsolidowany raport okresowy PAMAPOL S.A. za IV kwartał 2014 r. ? skorygowany

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Robert Jankowski Prezes Zarządu Robert Jankowski
2015-03-12 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2015-03-12 Jacek Białczak Czlonek Zarządu Jacek Białczak
2015-03-12 Igor Fortuna Czlonek Zarządu Igor Fortuna

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs