Trwa ładowanie...
d3bfa27
espi
15-03-2013 16:14

PAMAPOL S.A. - Zawarcie umów faktoringowych przez PAMAPOL S.A. oraz WZPOW Sp. z o.o. z PKO BP Fak...

PAMAPOL S.A. - Zawarcie umów faktoringowych przez PAMAPOL S.A. oraz WZPOW Sp. z o.o. z PKO BP Faktoring S.A. (11/2013)

Share
d3bfa27

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów faktoringowych przez PAMAPOL S.A. oraz WZPOW Sp. z o.o. z PKO BP Faktoring S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2013 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta ? Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) a PKO BP Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor) doszło do podpisania umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (Umowa). W związku z zawarciem Umowy oraz w związku z zawarciem przez Emitenta z Faktorem w dniu 12 marca 2013 r. analogicznej umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka (łącznie jako Umowy), łączny limit finansowania spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL udzielony przez Faktora na mocy tych Umów wynosi 22 mln zł. Wyżej wskazany łączny limit finansowania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnia kryterium umowy znaczącej. Na mocy Umów Faktor zobowiązał się do stałego świadczenia na rzecz odpowiednio WZPOW oraz Emitenta usług faktoringowych na warunkach określonych w Umowach oraz Regulaminie świadczenia usług faktoringowych (Regulamin). Faktor udziela WZPOW oraz
odpowiednio Emitentowi finansowania do wysokości 85% nabytych wierzytelności WZPOW oraz odpowiednio Emitenta zaakceptowanych do finansowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy poziom korekt, kompensat, płatności bezpośrednich dokonywanych przez odbiorców odpowiednio na rzecz WZPOW oraz Emitenta lub spornych wierzytelności będzie wyższy niż 10% wierzytelności nabytych przez Faktora i zaakceptowanych do finansowania, Faktor może obniżyć wysokość finansowania o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad te 10%. Limit finansowania w okresie od 17 marca 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. wynosi 11 mln zł dla WZPOW i 11 mln zł dla Emitenta. Faktor pobiera stałą miesięczną kwotę prowizji za nabycie wierzytelności, a także prowizję za gotowość faktorską zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Faktora. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Faktora. W celu zabezpieczenia roszczeń Faktora z tytułu Umowy WZPOW oraz odpowiednio Emitent: - dokonał na podstawie umowy cesji wierzytelności z
dnia 17 grudnia 2009 r. przelewu wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności wobec wszystkich odbiorców zgłoszonych Faktorowi zgodnie z umową faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka z dnia 17 grudnia 2009 r. (o umowie Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2011 z dnia 5 maja 2011 r. i nr 34/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.). - przekazał Faktorowi wystawione przez siebie dwa weksle in blanco, poręczone do kwoty 19,5 mln zł odpowiednio przez Emitenta oraz WZPOW, wraz z deklaracją wekslową, - udzielił Faktorowi pełnomocnictwa do rachunku bankowego WZPOW oraz odpowiednio Emitenta prowadzonego przez PKO BP S.A., - ustanowił wzajemne uznanie odpowiedzialności pomiędzy WZPOW i Emitentem w formie trójstronnego porozumienia w zakresie przyjęcia wzajemnej odpowiedzialności, zawartego z Faktorem. W umowie zawartej w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem a Faktorem ustanowiono ponadto zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na wierzytelnościach wobec odbiorcy ? Eurocash S.A. do kwoty 5 mln zł. Umowy
zostały zawarte na czas nieokreślony i wchodzą w życie z dniem 17 marca 2013 r. Każda ze stron Umowy może ją rozwiązać z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez WZPOW lub odpowiednio Emitenta, Faktor do momentu całkowitego jej rozliczenia pobiera wszystkie opłaty i prowizje przewidziane w Umowie oraz Tabeli Prowizji i Opłat Faktora. Faktor zastrzega sobie prawo rozwiązania Umów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Umów lub Regulaminu, a także w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WZPOW lub odpowiednio Emitenta jakiegokolwiek zobowiązania (wynikającego z jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności z umowy kredytu, umowy o finansowanie lub innej umowy o podobnym charakterze, istniejącego obecnie lub które powstanie w przyszłości) wobec PKO BP S.A. Pozostałe postanowienia Umów nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bfa27

| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bfa27
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3bfa27
d3bfa27