Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

PBG - Raport roczny R 2013

PBG - Raport roczny R 2013

Share
d3ll2xn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 336 128 221 827 79 821 53 150
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 222 153 (2 065 462) 52 755 (494 887)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 128 658 (2 373 914) 30 553 (568 793)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 128 658 (2 352 342) 30 553 (563 624)
Zysk (strata) netto 128 658 (2 352 342) 30 553 (563 624)
Całkowity dochód (strata) netto 128 658 (2 333 060) 30 553 (559 004)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 9,00 (164,56) 2,14 (39,43)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 9,00 (164,56) 2,14 (39,43)
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 526) (78 915) (3 212) (18 908)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 32 505 (118 815) 7 719 (28 468)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (14 404) 121 954 (3 421) 29 220
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 575 (75 776) 1 086 (18 156)
Średni kurs PLN / EUR x x 4,2110 4,1736
Bilans
Aktywa 1 302 774 1 491 358 314 133 364 796
Zobowiązania długoterminowe 460 620 798 122 111 068 195 226
Zobowiązania krótkoterminowe 1 770 327 1 750 067 426 873 428 078
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (928 173) (1 056 831) (223 807) (258 508)
Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 447 3 497
Liczba akcji 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (64,93) (73,93) (15,66) (18,08)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,1472 4,0882
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 31.12.2013 roku kurs wynosił 4,1472 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 31.12.2012 roku kurs wynosił: 4,0882 PLN/EUR.b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2013 i 2012 rok przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnia arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2110 PLN/EUR oraz 4,1736 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF PBG za 2013 rok.pdf Sprawozdanie finansowe Spółki PBG SA w upadłości układowej za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności Spółki za rok 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA w upadłości układowej z działalności Spółki za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań_2013 rok.pdf Oświadczenie Zarądu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki PBG SA w upadłości układowej za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora_2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu Spólki PBG SA w sprawie wyboru biegłego rewidenta
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - 2013.pdf List Prezesa Zarządu Spółki PBG SA w upadłości układowej do Akcjonariuszy
SFPBGStanowisko biegłego rewidenta.pdf Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta
Oswiadczenie Zarzadu o stosowania zasad ładu korporacyjnego 2013.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę PBG SA w upadłości układowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Mortas Prezes Zarządu Paweł Mortas
2014-03-21 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczak
2014-03-21 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu Mariusz łożyński
2014-03-21 Kinga Banaszak - Filipiak Wiceprezes Zarządu Kinga Banaszak - Filipiak
2014-03-21 Bożena Małgorzata Ciosk Członek Zarządu Bożena Małgorzata Ciosk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Małgorzata Jankowska Główny Księgowy Małgorzata Jankowska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn