Trwa ładowanie...
d4elysw

PBG - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PBG - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4elysw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 1 530 248 1 227 600 365 275 291 522
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (46 254) 333 217 (11 041) 79 130
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (66 881) 207 537 (15 965) 49 284
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, z tego przypadający: (80 799) 207 512 (19 287) 49 279
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (84 388) 257 551 (20 144) 61 161
- akcjonariuszom mniejszościowym 3 589 (50 039) 857 (11 883)
Całkowity dochód (strata) netto przypadający: (90 678) 215 808 (21 645) 51 249
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (85 815) 265 584 (20 484) 63 069
- akcjonariuszom niesprawującym kontroli (4 863) (49 776) (1 161) (11 820)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (5,90) 18,02 (1,41) 4,28
Rozwodniony zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (5,90) 18,02 (1,41) 4,28
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 111 (21 284) 6 472 (5 054)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 44 095 31 702 10 526 7 528
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (113 816) (11 735) (27 168) (2 787)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (42 610) (1 317) (10 171) (313)
Średni kurs PLN / EUR x x 4,1893 4,2110
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa 2 189 205 2 679 458 513 621 646 088
Zobowiązania długoterminowe 526 842 615 093 123 605 148 315
Zobowiązania krótkoterminowe 2 335 120 2 647 211 547 855 638 313
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (944 950) (858 283) (221 700) (206 955)
Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 354 3 447
Liczba akcji ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (66,10) (60,04) (15,51) (14,48)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2623 4,1472
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad: a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 31.12.2014 roku kurs wynosił 4,2623 PLN/EUR, a na dzień 31.12.2013 roku kurs wynosił: 4,1472 PLN/EUR. b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2014 oraz 2013 rok przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,1893 PLN/EUR oraz 4,2110 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK PBG za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za 2014 rok
Sprawozdanie Zarzadu PBG SA w upadlosci ukladowej z dzialalnosci Grupy PBG za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA w upadłości układowejz działalności GK PBG za 2014 rok
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań- 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w upadłości układowej o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w upadłości układowej w sprawie wyboru audytora
List Prezesa do Akcjonariuszy 2014.pdf List Prezesa Zarządu PBG SA w upadłości układowej do Akcjonariuszy
Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF GK PBG.pdf Stanowisko biegłego rewidenta dot. przeprowadzonego badania
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę PBG SA w upadłości układowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4elysw

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu Jerzy Wiśniewski
2015-03-23 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu Mariusz Łożyński
2015-03-23 Kinga Banaszak - Filipiak Wiceprezes Zarządu Kinga Banaszak - Filipiak
2015-03-23 Bożena Ciosk Członek Zarządu Bożena Ciosk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bartosz Kuźmin z-ca dyrektora ds. konsolidacji i księgowości Bartosz Kuźmin

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw