Trwa ładowanie...
d32jr4a
d32jr4a
espi

PBG - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej ze spółką Keller Polska (15/2012)

PBG - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej ze spółką Keller Polska (15/2012)
Share
d32jr4a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej ze spółką Keller Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. jako członek Konsorcjum, informuje, że w dniu 23 marca 2012 roku powziął informację o zawarciu z dniem 16 marca 2012 roku umowy z Podwykonawcą na wykonanie części robót w ramach realizowanego przez Konsorcjum inwestycję "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk ? Trasa Słowackiego ? Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej ? Węzeł Ku Ujściu" na podstawie umowy z dnia 14 października 2011 roku. Stronami zawartej umowy podwykonawczej jest utworzona przez członków Konsorcjum realizującego Zadanie spółka "Słowackiego IV ? Obrascon Huarte Lain S.A., Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., Aprivia S.A., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o. ? Spółka Cywilna" (Generalny Wykonawca) oraz KELLER Polska Sp. z o.o. (Podwykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę prac obejmujących swoim zakresem ściany szczelinowe, elementy kotwiące, płyty denne oraz przegrody i ekrany przeciw filtracyjne. Wartość prac określono w umowie na kwotę148.000.000 zł netto.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do października 2014 roku, przy czym w umowie przewidziano także terminy pośrednie (kamienie milowe). W przypadku odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z winy Generalnego Wykonawcy lub bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy następujące kary umowne: a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Podwykonawca, b) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki: - w osiągnięciu kamieni milowych, - w zakończeniu robót, - za nieterminowe usunięcie wad i usterek. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów znaczących. Spółki: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., APRIVIA S.A. oraz PRG Metro Sp. z o.o. tworzące spółkę cywilną, będącą stroną niniejszej umowy, wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PBG. Podstawa prawna: § 5
ust.1 pkt. 3 oraz pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d32jr4a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32jr4a

Podziel się opinią

Share
d32jr4a
d32jr4a