Trwa ładowanie...
d42e408
espi

PBS Finanse SA - Raport roczny R 2013

PBS Finanse SA - Raport roczny R 2013

Share
d42e408
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10417 10847 2474 2599
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2774 -2959 -659 -709
Zysk (strata) brutto -1998 -1549 -474 -371
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej -1467 -1624 -348 -389
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2232 -2933 -530 -703
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5861 -1488 -1391 -356
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 959 1416 228 339
Przepływy pieniężne netto, razem -7134 -3005 -1693 -720
Aktywa, razem 27517 29220 6635 7147
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1720 1832 415 448
Zobowiązania długoterminowe 140 218 34 53
Zobowiązania krótkoterminowe 1211 1238 292 303
Kapitał własny ogółem 25797 27388 6220 6699
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25797 27388 6220 6699
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
Kapitał zakładowy 29266 29266 7056 7159
Liczba akcji (w szt.) 104520000 104520000 104520000 104520000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,014 -0,016 -0.003 -0,004
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 0,25 0,26 0,06 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2013r.- Spółka.pdf Pismo Prezesa
Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.pdf Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport jednostkowy - 2013 rok.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu - jednostkowe - 2013r..pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 91.1.5.-jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu Par. 91.1.5
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU par. 91.1.6- jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu Par.91.1.6
Opinia i raport (jednostkowe).pdf Opinia niezależnego biegłego Rewidenta i Raport uzupełniajacy opinię
RAPORT o stosowaniu zasad ładu k orporacyjnego w 2013 roku.pdf Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2014-03-21 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Cecylia Potera Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408