Trwa ładowanie...
d47sahi

PC GUARD - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

PC GUARD - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d47sahi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 519 563 33 298 124 488 8 043
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 034 4 374 2 883 1 056
Zysk (strata) brutto 11 057 5 240 2 649 1 266
Zysk (strata) netto 8 592 4 259 2 059 1 029
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,20 0,04 0,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,20 0,04 0,05
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 184 -2 250 3 638 -543
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16 343 -39 686 -3 916 -9 586
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -997 44 087 -239 10 649
Przepływyw pieniężne netto - razem -2 156 2 151 -517 520
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 96 848 79 367 23 690 17 969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 863 21 343 4 859 4 832
Zobowiązania długoterminowe 4 877 4 222 1 193 956
Zobowiązania krótkoterminowe 14 986 17 121 3 666 3 876
Kapitał własny 76 985 58 024 18 831 13 137
Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 507 6 948
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,51 2,71 0,61 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,51 2,71 0,61 0,61
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 344 6 892 1 760 1 665
Zysk z działalności operacyjnej 287 973 69 235
Zysk (strata) brutto 468 1 188 112 287
Zysk (strata) netto 386 963 92 233
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 541 1 656 609 400
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 382 -42 488 -1 050 -10 263
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 039 39 680 249 9 584
Przepływy pieniężne netto - razem -802 -1 152 -192 -278
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 57 841 64 454 14 148 14 593
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 320 9 319 567 2 110
Zobowiązania długoterminowe 44 15 11 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 276 9 304 557 2 107
Kapitał własny 55 521 55 135 13 581 12 483
Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 507 6 948
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,81 2,58 0,44 0,58
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,81 2,58 0,44 0,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKPCG4Q2012.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | PC GUARD S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PC GUARD | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Jasielska | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 843 42 66 | | 061 847 12 46 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pcguard.pl | | www.pcguard.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-21-28-540 | | 639792992 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Mariusz Bławat Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

Podziel się opinią

Share
d47sahi
d47sahi