Trwa ładowanie...
d25u7bm
d25u7bm
espi

PCC ROKITA S.A. - Uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu i emisji akcji oraz powołanie cz...

PCC ROKITA S.A. - Uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu i emisji akcji oraz powołanie członka Rady Nadzorczej (3/2014)
Share
d25u7bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC ROKITA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu i emisji akcji oraz powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie: - zmiany Statutu Spółki, wynikającej z podziału i obniżenia wartości nominalnej oraz pogrupowania istniejących akcji Spółki w nowe serie, przy czym akcje imienne serii A1-A5 będą akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; - podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 1.588.264 złotych w drodze publicznej emisji nie więcej niż 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; - dematerializacji 8.338.385 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B, oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; - powołania Pani Ulrike Warnecke w skład Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie podjętych uchwał przeprowadzona zostanie pierwsza publiczna oferta akcji Spółki. Spółka będzie prowadziła intensywne prace zmierzające do złożenia prospektu emisyjnego, który po zatwierdzeniu przez KNF będzie stanowił podstawę pierwszej publicznej oferty akcji Spółki. Decyzja wpisuje się w strategię finansową Spółki, zakładającą dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
(telefon) (fax)
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
(e-mail) (www)
917-00-000-15 930613932
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25u7bm

Podziel się opinią

Share
d25u7bm
d25u7bm