Trwa ładowanie...
d3szwac
d3szwac
espi

PEKAES - Rejestracja zmian Statutu Spółki PEKAES SA uchwalonych przez NWZ PEKAES SA, które odbyło...

PEKAES - Rejestracja zmian Statutu Spółki PEKAES SA uchwalonych przez NWZ PEKAES SA, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2010 roku. (56/2010)
Share
d3szwac

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu Spółki PEKAES SA uchwalonych przez NWZ PEKAES SA, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd PEKAES SA informuje, że Spółka w dniu30 grudnia 2010 roku powzięła informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 grudnia 2010 roku dokonał wpisuw rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 24 ust. 2 pkt. 1Statutu Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu6 grudnia 2010 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku.Treść dokonanych zmian Statutu Spółki:§ 24 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:"1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,"Poniżej
przedstawiamy tekst jednolity Statutu Spółki PEKAES SA uwzględniający ostatnie zarejestrowane zmiany:STATUTPEKAES Spółka AkcyjnaPOSTANOWIENIA OGÓLNE§ 11.Spółka działa pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna.2.Spółka może używać skrótu firmy PEKAES SA.§ 21.Siedzibą Spółki jest miasto Błonie.2.Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.3.Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.§ 3Założycielami Spółki są:1)Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES"z siedzibą w Warszawie,2)Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna z siedzibąw Warszawie,3)"DAL" Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibąw Warszawie.§ 4Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI§ 51. Przedmiotem działalności Spółki jest:1. Działalność
pozostałych agencji transportowych?PKD 52.29.C,2. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana?PKD 74.90.Z,3. Transport drogowy towarów?PKD 49.41.Z,4. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy?PKD 52.21.Z,5. Transport kolejowy towarów?PKD 49.20.Z,6. Transport morski i przybrzeżny towarów?PKD 50.20.Z,7. Działalność morskich agencji transportowych?PKD 52.29.A,8. Działalność usługowa wspomagająca transport morski?PKD 52.22.A,9. Transport lotniczy towarów?PKD 51.21.Z,10. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy?PKD 52.23.Z,11. Przeładunek towarów w portach morskich?PKD 52.24.A,12. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych?PKD 52.24.C,13. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów?PKD 52.10.B,14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów?PKD 82.30.Z,15. Działalność agencji reklamowych?PKD 73.11.Z,16. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków?PKD 58.14.Z,17. Pozostała działalność
wydawnicza?58.19.Z,18. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania?PKD 55.10.Z19. Pozostałe zakwaterowanie?PKD 55.90.Z20. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne?PKD 56.10.A21. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna?PKD 56.29.Z22. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek?PKD 77.11.Z23. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli?PKD 77.12.Z24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane?PKD 77.39.Z25.Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli?PKD 45.19.Z26.Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli?PKD 45.20.Z,27.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek?PKD 68.10.Z,28.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi?PKD 68.20.Z,29.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków?PKD 37.00.Z,30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania?PKD 70.22.Z,31.Działalność
firm centralnych (head offices) doradztwo związane z zarządzaniem?PKD 70.10.Z,32.Produkcja opakowań drewnianych?PKD 16.24.Z,33.Pozostała działalność pocztowa i kurierska?PKD 53.20.Z,34.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeńi funduszów emerytalnych?PKD 66.19.Z,35.Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne?PKD 66.29.Z,36.Działalność związana z oprogramowaniem?PKD 62.01.Z,37.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki?PKD 62.02.Z,38.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych?PKD 62.09.Z,39.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania?PKD 58.29.Z,40.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi?PKD 62.03.Z41.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność?PKD 63.11.Z,42.Działalność portali internetowych?PKD 63.12.Z,43.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych?PKD 59.20.Z,44.Naprawa i konserwacja
maszyn?PKD 33.12.Z,45.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych?PKD 95.11.Z,46.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników?PKD 78.10.Z,47.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana?PKD 82.99.Z,48.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne?PKD 38.11.Z,49.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe?PKD 69.20.Z,50.Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura?PKD 82.11.Z,51.Wykonywanie fotokopii, przygotowywaniedokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura?PKD 82.19.Z.2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeliza podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.KAPITAŁY§ 61.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.020.870,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i
dzieli się na 33.020.870 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, wyemitowanych kolejno jako akcje w seriach od B do K.2.Wszystkie akcje serii B, C, D ,E ,F ,G ,H ,I , J, K są opłacone w całości.3.Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.4.Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.5. (skreślony).6. (skreślony).§ 71.Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane.2.Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.§ 81.Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.2.Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznieze środków własnych Spółki.§ 9Kapitał zakładowy może być obniżony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.§ 10Kapitał zapasowy Spółki tworzy się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.§ 11(skreślony)§ 12(skreślony)ORGANY
SPÓŁKI§ 13Organami Spółki są:1.Zarząd,2.Rada Nadzorcza,3.Walne Zgromadzenie.§ 14Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowychoraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".A. ZARZĄD§ 151.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowychi pozasądowych.2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.§ 161.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony
przez Zarządi zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.§ 171.Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.2.Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:1)regulamin Zarządu,2)regulamin organizacyjny Spółki,3)tworzenie i likwidacja oddziałów,4)zaciąganie kredytów i pożyczek,5)przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,6)udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,z zastrzeżeniem § 24 ust.2 pkt 2 i 3,7)rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącejco najmniej równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust.2 pkt 1 i 2,8)sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie tych spraw wymaga uzasadnienia Zarządu.§ 18Opracowywanie planów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.§ 191.Zarząd Spółki składa
się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu.2.Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.3.Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.§ 201.Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.2.Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.3.Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.§ 211.Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.2.Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, ustalając ich treśćw drodze uchwały i wskazując równocześnie osobę upoważnioną do zawarcia umówz Członkami Zarządu.§ 221.Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka.2.Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarządz zastrzeżeniem postanowień § 21.B. RADA NADZORCZA§ 23Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinachjej działalności.§ 241.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,2)ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,3)ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,4)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,o których mowa w pkt 1), 2) i 3),5)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,6)zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,7)zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo?finansowych,8)uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,9)zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,10) (skreślony)11)udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki.2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:1)
nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałuw nieruchomości,2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącejco najmniej równowartość 150.000,00 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym.3.Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:1)zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,2)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,3)ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,4)udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.4.Objęcie, nabycie i zbycie akcji
lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następujeza wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Rady Nadzorczej.5.Sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej, o ile dotyczy:1)zmiany statutu lub umowy spółki,2)podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,3)połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,4)zbycia akcji lub udziałów spółki,5)zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych,6)rozwiązania i likwidacji spółki.§ 251.Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając jednocześnie termin delegacji oraz szczegółowe warunki i zakres wykonywanych czynności nadzorczych.2.Delegowany
członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.§ 261.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających ze Spółką w istotnym powiązaniu, w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.4. Warunki określone w ust. 3 muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.§ 271.Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.2.Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.3.Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec
Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.§ 281.Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.2.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia.3.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.4.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.5.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Radylub na wniosek Zarządu.6.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.§ 291.Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie
wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego członka Rady.2.W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.3.Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.§ 301.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowajej członków, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni w trybie § 29.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.3.Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.4.Rada
Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.5.Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwal Rady, oddając swój głosna piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.6.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącegoi Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołaniai zawieszania w czynnościach tych osób.7.Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.§ 31(skreślony)§ 321.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.2.Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga
uchwały Rady.3.Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.4.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.C. WALNE ZGROMADZENIE§ 331.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszalub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołago w terminie określonym przepisami prawa lub niniejszego Statutu, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.3.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia,4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniai umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa powyżej.5.Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 zd. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenienie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.§ 34Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.§ 35(skreślony)§ 36(skreślony)§ 37Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.§ 38Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.§ 39(skreślony)§ 40Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanychna Walnym Zgromadzeniu.§ 41Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć sięw terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.§ 42Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,2)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,3)podział zysku lub pokrycie straty,4)ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.§ 431.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:1)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,2)podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,3)emisja obligacji każdego
rodzaju,4)(skreślony),5)tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,6)użycie kapitału zapasowego,7)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.2.Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:1)połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,2)zawiązanie przez Spółkę innej spółki.§ 441.Projekty uchwał, materiały i wnioski przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być uzasadnione oraz przedkładane z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej.2.Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.§ 45(skreślony)GOSPODARKA SPÓŁKI§ 46Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.§ 47Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów przepisów ustawy o rachunkowości.§ 481.Spółka
tworzy następujące kapitały i fundusze:1)kapitał zakładowy,2)kapitał zapasowy,3)kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,4)pozostałe kapitały rezerwowe,5)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.2.Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.§ 49Zarząd Spółki jest obowiązany:1)sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,2)poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,3)złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,4)przygotować dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego,5)sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy
kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego,6)poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,7)złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,8)przygotować dokumenty wymienione w pkt 5 w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego.§ 501.Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:1)dywidendę dla akcjonariuszy,2)pozostałe kapitały i fundusze,3)inne cele.2.Podejmując uchwałę o podziale zysku, walne zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.3.Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej Spółki.POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE§ 511.Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane w raporcie bieżącym zgodnie z przepisamio ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanegosystemu obrotu o spółkach publicznych. Pozostałe ogłoszenia Spółka publikuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.2.Po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst Statutu na stronie internetowej Spółki.3.Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzeniao zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu
dni po tym terminie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 521. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.2. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Małgorzata AdamskaMarek Pomian-Biesiekierski Członek ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3szwac

Podziel się opinią

Share
d3szwac
d3szwac