Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

PEKAES - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 listopada 2011...

PEKAES - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 listopada 2011 roku (40/2011)
Share
d18d7mo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 listopada 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 21 listopada 2011 roku. Uchwała 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.971.047 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 66,54% Łączna liczba ważnych głosów 21.971.047 w tym: Liczba głosów "za" 21.971.047 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.971.047 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,54% Łączna liczba ważnych głosów 21.971.047 w tym: Liczba głosów "za" 21.971.047 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 7 ust. 2, § 43 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 48 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka") uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia
udzielić upoważnienia do nabycia przez Spółkę od jej akcjonariuszy, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda ("Akcje"), w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale. § 2. 1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia. 2. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być maksymalnie 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji, które według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały reprezentują 7,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. W związku z ograniczeniem określonym w ust. 2 powyżej, Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), obejmującego Akcje w liczbie stanowiącej nie więcej niż 7,57% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki ("Wezwanie"), z zachowaniem proporcjonalnej redukcji zapisów - przy założeniu, że Spółka będzie nabywać Akcje w ramach Wezwania, które zostanie ogłoszone przez akcjonariusza będącego podmiotem dominującym wobec Spółki (działającego w porozumieniu). 4. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zapłatę przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia, nie może być większa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Środki te będą pochodziły wyłącznie z powyżej wskazanej kwoty. 5. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Wezwania nie może być niższa od ceny ustalonej stosownie do art. 79 ustawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, oraz nie wyższa niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych). 6. Udzielone w niniejszej uchwale upoważnienie do nabycia przez Spółkę Akcji w wyniku Wezwania obejmuje okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały. § 3. Po dokonaniu nabycia Akcji w wyniku
Wezwania, Zarząd Spółki przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu informacje o: 1) przyczynach i celu tego nabycia; 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki; 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach tego nabycia. § 4. Nie później niż w terminie 60 dni po dniu rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia Akcji w wyniku Wezwania, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie: 1) umorzenia Akcji nabytych w wyniku Wezwania; 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki wskutek tego umorzenia; 3) zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, § 5. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH, o utworzeniu kapitału rezerwowego służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, akcji własnych, w tym Akcji objętych upoważnieniem udzielonym w niniejszej uchwale. 2.
Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być zwiększany o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w celu nabycia na podstawie kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia, akcji własnych innych, niż Akcje objęte upoważnieniem udzielonym w niniejszej uchwale. 3. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia. § 6. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia przez Spółkę Akcji, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia, z uwzględnieniem postanowień § 2 powyżej,
ceny nabycia jednej Akcji oraz ostatecznej liczby nabywanych Akcji, jak również do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.971.047 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,54% Łączna liczba ważnych głosów 21.971.047 w tym: Liczba głosów "za" 21.971.047 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Jacek Machocki Małgorzata Adamska Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo