Trwa ładowanie...
d16e068
espi

PELION SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PELION SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d16e068
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 7 301 991 6 685 516 1 734 028 1 601 858
Zysk na działalności operacyjnej 128 269 100 763 30 460 24 143
Zysk brutto 110 063 76 706 26 137 18 379
Zysk netto 101 064 57 944 24 000 13 883
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 100 181 57 382 23 790 13 749
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 914 223 701 37 500 53 599
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (85 274) (50 987) (20 250) (12 217)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 655) (218 963) (5 855) (52 464)
Przepływy pieniężne netto, razem 47 985 (46 249) 11 395 (11 081)
Średnioważona liczba akcji 11 279 747 11 770 352 11 279 747 11 770 352
Średnioważona rozwodniona liczba akcji 11 600 472 12 058 652 11 600 472 12 058 652
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,88 4,88 2,11 1,17
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,64 4,76 2,05 1,14
Aktywa obrotowe 1 741 142 1 561 705 419 836 382 003
Aktywa trwałe 992 277 915 028 239 264 223 822
Aktywa razem 2 733 419 2 476 733 659 100 605 825
Zobowiązania krótkoterminowe 1 750 217 1 626 011 422 024 397 733
Zobowiązania długoterminowe 389 302 309 658 93 871 75 744
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 590 957 538 861 142 495 131 809
Udziały niekontrolujące 2 943 2 203 710 539
Liczba akcji 11 403 496 11 900 468 11 403 496 11 900 468
w tym skupione w celu umorzenia 196 868 370 920 196 868 370 920
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS_2013.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pelion za rok zakończony 31 grudnia 2013r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d16e068

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-19 Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu
2014-03-19 Zbigniew Molenda Wiceprezes Zarządu
2014-03-19 Ignacy Przystalski Wiceprezes Zarządu
2014-03-19 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu
2014-03-19 Mariola Belina-Prażmowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-19 Alicja Balwierczyk Wiceprezes Zarządu BSS S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068