Trwa ładowanie...
d2o85u8
espi

PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (88/2014)

PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (88/2014)
Share
d2o85u8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym oraz na mocy porozumień na zasadzie porozumienia stron rozwiązały Umowy o kredyt w rachunku bieżącym. W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, iż do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 96 720 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). Aneksy do Umów zostały poręczone przez Pelion S.A. Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30 grudnia 2013 r. na kwotę 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., podpisany z dniem 21 października 2014 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. pozostała bez zmian. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30
września 2016 r. i został poręczony przez Pelion S.A.. Aneksy do umów zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2o85u8

Podziel się opinią

Share
d2o85u8
d2o85u8