Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

PELION SA - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (22/2013)

PELION SA - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (22/2013)
Share
d4bfzvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, że wpłynęło do spółki zawiadomienie Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej zwane ,,Legg Mason TFI") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.69a ust. 1 pkt w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą") w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,,Legg Mason Parasol FIO"), Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (działającego do 17 stycznia 2013 r. pod nazwą Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty), Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej "Funduszami"), zawiadamia że Fundusze posiadają akcje dające ponad 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pelion S.A. (,,Spółka "). Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było przekształcenie w dniu 18 stycznia 2013 r. wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI, tj.: 1) Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 2) Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 3) Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 4) Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, działający pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 831. Podstawę przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w dniu 18 stycznia 2013 r. w Legg Mason Parasol FIO stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn.
DFI/1/4032/15/23/12/U/5/5/JG), wydana na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 241 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.). Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu, Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały 1.339.643 szt. akcji Spółki co stanowiło 11,26 % kapitału zakładowego dających prawo do 1.339.643 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,05 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 1.339.643 szt. akcji Spółki co stanowi 11,26 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.339.643 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,05 % ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 ust 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc