Trwa ładowanie...
d2l6ibt
d2l6ibt
espi

PEMUG - Raport roczny R 2013

PEMUG - Raport roczny R 2013
Share
d2l6ibt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 2 032 13 393 482 3 193
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -499 -279 -118 -67
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej -1 494 -1 680 -355 -400
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 414 546 -573 130
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 919 1 413 218 337
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 24 0 6
Przepływy pieniężne netto razem -1 495 1 983 -355 473
Aktywa razem 33 119 38 032 7 986 9 245
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 217 10 631 1 499 2 584
Zobowiązania długoterminowe 10 126 2 31
Zobowiązania krótkoterminowe 5 475 9 783 1 320 2 378
Kapitał własny 26 902 27 401 6 487 6 661
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 774 25 234 5 974 6 134
Kapitał zakładowy 12 761 12 761 3 077 3 102
Liczba akcji (w szt.) 30 381 625 30 381 625 30 381 625 30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR -0,02 -0,01 - 0,0036 - 0,0022
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 0,82 0,90 0,1966 0,2019
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,8154 0,9019 0,1966 0,2019
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób: -pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2013 roku (odpowiednio za rok 2012) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2013 wyniósł 1 euro = 4,2110 zł i odpowiednio za rok 2012 roku wyniósł 1 euro = 4,1948 zł -pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku 1 euro = 4,1472 zł; na 31 grudnia 2012 roku 1 euro = 4,1138zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu..pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe za 2013 r..pdf Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2013 r.
Noty objasniajace do sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf Noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 2013 r.
Sprawozdanie z działalności emitenta za 2013 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdanie finansowego za 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA
(pełna nazwa emitenta)
PEMUG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-029 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Reymonta 24
(ulica) (numer)
0-32 256-53-25 255-27-11
(telefon) (fax)
www.pemug.com.pl
(e-mail) (www)
634-019-84-58 271111175
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2l6ibt

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Irena Marek Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Bożena Spruch Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2l6ibt

Podziel się opinią

Share
d2l6ibt
d2l6ibt