Trwa ładowanie...
d33hxfb
espi
15-09-2015 09:42

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej (29/2015)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej (29/2015)

Share
d33hxfb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2015 r. podjęło uchwały o: - odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Barbary Dybek (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) - odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Trochimiuka - powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Marka Ściążko - powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Jacka Fotek Pan Marek Ściążko jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w latach 1991-2013 r. Obecnie jest Sekretarzem Naukowym w tym Instytucie oraz profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Odbywał staże przemysłowe i naukowe w USA, Chinach oraz Niemczech w zakresie technologii wykorzystania węgla w kierunku energetycznym i chemicznym. Był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. w okresie 2008-2015 r. uczestnicząc w pracach komitetów
strategii i audytu. Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN oraz Komitetu Inżynierii chemicznej PAN. Był również członkiem Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. W latach 2014/2015 r. brał udział w opracowywaniu projektów innowacyjnych w energetyce do 2022 r. Jest autorem kilkudziesięciu patentów w obszarze efektywnego wykorzystania węgla m. in. w energetyce. Pan Marek Ściążko złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Ściążko oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Pan Jacek Fotek jest
absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec at Montreal i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył profesjonalny międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w Narodowym Banku Polskim i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W okresie 1990-96 r. w Banku Handlowym w Warszawie, jako Główny Dealer nadzorował wszystkie operacje banku na rynku pieniężno-walutowym oraz zarządzał pozycjami płynności, stopy procentowej i wymiany walut. Następnie w okresie 1996-1997 CFO w Polskim Banku Rozwoju, nadzorował Departament Skarbu, Departament Controllingu oraz Biuro Badań Strategicznych. Od 1997 r. do 1999 r. Członek Zarządu, dyrektor Departamentu Skarbu w Citibank Poland. W lipcu 1999 r objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej w Banku Handlowym w Warszawie. Po fuzji z Citigroup w latach 2001 ?2002 był
dyrektorem Biura Audytu Skarbu, Rynków Kapitałowych i Usług Inwestycyjnych, wdrożył metodologię audytu opartego na przeglądzie ryzyk. W okresie 2003-2009 w PZU Asset Management S.A., Wiceprezes Zarządu, Inspektor Nadzoru, dyrektor odpowiedzialny za nowotworzony obszar transakcji finansowych, kontroli ryzyka, nadzór prawny i wewnętrzny, współtworzył uruchomienie scentralizowanego zarządzania aktywami Grupy PZU. W latach 2009-2012 Prezes Zarządu BondSpot S.A. Rozwinął rynek Treasury Bondspot Poland, który stał się głównym miejscem obrotu polskimi obligacjami skarbowymi, największym tego rodzaju rynkiem w regionie środkowej Europy oraz segment hurtowy rynku Catalyst. Po upływie kadencji, w lipcu 2012 r. został powołany do Rady Nadzorczej. Od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu Invista DM S.A. Od maja 2013 r. ponownie pełni funkcję Prezesa Zarządu BondSpot S.A. Pan Jacek Fotek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Fotek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Dismissal and appointment of the Supervisory Board members The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, “Company”) discloses that on September 14, 2015 the Extraordinary General Meeting of the Company adopted resolutions on: - dismissal of Ms. Barbara Dybek (Chairman of the Supervisory Board) from the Supervisory Board - dismissal of Mr. Krzysztof Trochimiuk from the Supervisory Board - appointment of Mr. Marek Ściążko to the Supervisory Board - appointment of Mr. Jacek Fotek to the Supervisory Board Mr. Marek Ściążko graduated from the Faculty of Technology and Chemical Engineering, University of Technology in Gliwice. From 1991 to 2013 he held a position of Director of the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze. Currently he is the Secretary of Science at this Institute and the professor at AGH University of Science and Technology at the Department of Energy and Fuels. He completed industrial and scientific internships in the USA, China and Germany in the field of
utilization of coal technologies in the energy and chemical industries. Mr. Marek Ściążko was a Member of the Supervisory Board of Tauron Polska Energia S.A. from 2008 to 2015 acting as a member of Strategy and Audit Committees. He is a member of the Committee for the Power Engineering Sector’s Problems and Chemical Engineering Committee set up by the Polish Academy of Sciences. He was also a member of the Section for Mineral Resources Utilization of Mining Committee at the Polish Academy of Sciences. In years 2014/2015 he participated in the development of innovative projects in the energy sector until 2022. He is the author of dozens of patents in the field of efficient utilization of coal i.e. in the energy sector. Mr. Marek Ściążko has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is
not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr. Marek Ściążko has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Mr. Jacek Fotek is a graduate of the Foreign Trade faculty of Warsaw School of Economics. In 2002 he graduated from the University of Quebec at Montreal and earned an MBA diploma. Most of his professional career was dedicated to activities on the money and capital markets. He was one of the creators of the professional interbank money and foreign exchange market in Poland. In 1989-1990 he worked at the National Bank of Poland and operationally managed the foreign curency reserves of the state. In the period from 1990 to 1996 at Bank Handlowy w Warszawie as Chief Dealer supervised all operations of the bank's monetary and foreign exchange market and managed the liquidity, interest rates and foreign exchange
positions. Then, during the period 1996-1997, CFO of Polski Bank Rozwoju (Polish Development Bank), supervised the Treasury Department, the Controlling Department and the Strategic Research Bureau. From 1997 till 1999 Member of the Management Board, Director of the Department of the Treasury in Citibank Poland. In July 1999, he was appointed as a Director of the Internal Audit Department at Bank Handlowy w Warszawie. After the merger with Citigroup, in the years 2001 -2002 he was a director of the Treasury Audit, Capital Markets and Investment Services Bureau, and implemented audit methodology based on a review of risks. In the period 2003-2009 at PZU Asset Management SA, Vice-President, Supervision Inspector, director responsible for newly created area of financial transactions, risk control, legal and internal supervision. He also was a co-author of the centralized management of the assets of the PZU Group. In 2009-2012 Mr. Jacek Fotek was the President of the Management Board of BondSpot S.A. He developed
the Treasury BondSpot Poland, which has become the main market of the Polish Treasury bonds, the largest such market in the region of Central Europe, and the wholesale segment of the Catalyst market. After the expiry of his term of office in the Management Board, in July 2012 he was appointed to the Supervisory Board of the company. From November 2012 to April 2013 he was the President of the Management Board of Invista DM S.A. (Brokerage House). Since May 2013 Mr. Jacek Fotek has held the position of the President of the Management Board of BondSpot S.A. Mr. Jacek Fotek has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr. Jacek Fotek has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors,
being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Legal ground: § 5 section 1 p. 22 and § 28 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2014 item 133). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33hxfb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Marek Woszczyk Prezes Zarządu
2015-09-15 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33hxfb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d33hxfb
d33hxfb