Trwa ładowanie...
d1p13td
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sp...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole (70/2013)

Share
d1p13td

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 25 lipca 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (?SOKiK") z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Opole za rok 2008 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK o. Elektrownia Opole (do której odnosił się Wyrok) wynosiła ok. 178,8 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw dotyczących
rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE wynosi 434,7 mln PLN. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Court of Appeal in Warsaw dismissed the appeal of the ERO President regarding the settlement of value of annual adjustment of the stranded costs (so-called LTC compensations) for 2008 for Opole Power Plant The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. discloses that on July 25, 2013 the Court of Appeal in Warsaw dismissed the appeal of the President of the Energy Regulatory Office (the “ERO President”) against a judgement of the Regional Court in Warsaw – the Court of Competition and Consumer Protection (the “CCCP”) of May 26, 2010 regarding the settlement of value of annual adjustment of the stranded costs for 2008 for PGE GiEK S.A. Branch Elektrownia Opole (Opole Power Plant) due as a result of the termination of long-term contracts of sale of capacity and electricity (so-called “LTC compensations”). The judgement is final and binding. However the ERO President is entitled to file a cassation appeal with the Supreme Court. The claim value in the Opole Power Plant case, calculated as a
difference between the amount of annual adjustment calculated by the company and the amount settled by the ERO President in decisions, amounted to PLN 178.8 million. The total claim value of disputes concerning LTC compensations for 2008 due to generators from the PGE Capital Group amounts to PLN 434.7 million. Generators from the PGE Capital Group are in similar disputes with the ERO President regarding stranded cost compensations for 2009 and 2010. These cases are at various stages of legal proceedings. Legal ground: Art. 56 section 1 point 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw 2009 no 185, item 1439, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p13td

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-07-26 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p13td

Podziel się opinią

Share
d1p13td
d1p13td