Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresi...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2011 r. (11/2012)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2012 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2011, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 4.556.115.489,08 złotych w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,32 PLN na jedną akcję; 2) na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011. Proponowany dzień dywidendy to 22 sierpnia 2012 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 6 września 2012 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009
roku, Nr 185 poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Proposal of the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. regarding distribution of profit for 2011 The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the “Company”) informs that on March 12, 2012 it decided to address the Company’s Annual General Meeting with a motion for approval of suggested distribution of net profit for 2011, suggested dividend date and dividend payment date. The Management Board of the Company decided to propose a distribution of the net profit for 2011 in amount of PLN 4,556,115,489.08 in a following way: 1) for a dividend for shareholders - PLN 1.32 per share; 2) for the reserve capital – an amount constituting the remaining amount of the net profit for 2011. The proposed dividend date is August 22, 2012 and the proposed dividend payment date is September 6, 2012. Legal ground: Art. 56 section 1 point 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (tj. Dziennik Ustaw
2009, no 185 item 1439). | |

d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2012-03-13 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi