Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wszczęcie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od ...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wszczęcie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A. (44/2012)
Share
d4c3zf0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku wszczęte zostało postępowanie naprawcze prowadzone pod nadzorem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy wobec spółki PPH EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka Zależna"). Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Dystrybucja S.A., jednostka zależna od PGE. Na dzień 31 marca 2012 r. suma bilansowa Spółki Zależnej wynosiła ok. 12,1 mln PLN. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on July 27, 2012 recovery proceeding was initiated under supervision of the District Court in Białystok – 8th Commecial Division with respect to PPH EKTO Sp. z o.o. with its registered office in Białystok (the "Subsidiary”). The Subsidiary is PGE's dependent entity under the accounting regulations obeyed by PGE, and is consolidated in the PGE's financial statements. The sole shareholder of the Subsidiary is PGE Dystrybucja S.A., which is a subsidiary of PGE. As at March 31, 2012 the balance sheet total of the Subsidiary amounted to approximately PLN 12.1 million. Legal ground: § 5 section 1 p. 24 and § 30 p. 12 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state.
(Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259 as amended). | |

d4c3zf0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2012-08-01 Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0