Trwa ładowanie...
d3upaj9
d3upaj9
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (73/2011)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (73/2011)
Share
d3upaj9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 23 maja 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 162.200.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy złotych), w tym: a) Emisja 822 obligacje o łącznej wartości 82.200.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 24 czerwca 2011 roku, o rentowności 4,65% w skali roku, została objęta przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników; b) Emisja 800 obligacji o łącznej wartości 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 24 czerwca 2011 roku, o
rentowności 4,65% w skali roku, została objęta przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 23 maja 2011 roku 397.200.000,00 zł
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries Current Report No. 73/2011 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries. On May 23rd 2011, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 162,200,000.00 (one hundred sixty two million two hundred thousand złoty), including: • eight hundred twenty two Notes with the total value of PLN 82,200,000.00 (eighty two million two hundred thousand złoty), maturing on June 24th 2011 and yielding 4.65% per annum, which have been acquired by Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; • eight hundred Notes with the total value of PLN 80,000,000.00 (eighty million złoty), maturing on June 24th 2011 and yielding 4.65% per annum, which have been acquired
by Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting. The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty). All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland. The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and will be redeemed at par value. PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading. The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group. Following the Note issues discussed above, the total par value of notes issued under the Programme and outstanding as at May 23rd 2011 is PLN 397,200,000.00 (three hundred ninety seven million two hundred thousand złoty). | |

d3upaj9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2011-05-23 Ewa Bernacik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3upaj9

Podziel się opinią

Share
d3upaj9
d3upaj9