Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

PGNIG - Połączenie PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A. (127/2013)

PGNIG - Połączenie PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A. (127/2013)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 127 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Połączenie PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka Przejmująca") informuje, że powziął informację, że w dniu 23 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia PGNiG ze spółką PGNiG Energia S.A. ("PGNiG Energia", "Spółka Przejmowana"), spółką w 100% zależną od PGNiG. PGNiG jest największą spółką działającą na polskim rynku poszukiwania, wydobycia i obrotu gazem ziemnym. PGNiG zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich obszarach sektora gazowego w kraju, tj. w obszarze importu gazu ziemnego, poszukiwania złóż, wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, magazynowania paliw gazowych oraz sprzedaży gazu ziemnego. PGNiG Energia była spółką w 100% zależną od PGNiG i prowadziła działalność w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych oraz działalność handlową na rynkach energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO2. Połączenie PGNiG i PGNiG
Energia nastąpiło na podstawie art. 492 §1 ust. 1 Ksh, poprzez przeniesienie w drodze sukcesji uniwersalnej na Spółkę Przejmującą, jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (połączenie przez przejęcie), w trybie art. 515 § 1 Ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, July 24th 2013 Merger between PGNiG SA and PGNiG Energia SA Current report no. 127/2013 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) hereby reports that it was notified, that on July 23rd 2013 the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register registered the merger of PGNiG (“Acquiring Company”) and PGNiG Energia SA (“PGNiG Energia”, “Target Company”), a wholly-owned subsidiary of PGNiG. PGNiG is the largest company operating in the hydrocarbon exploration and production industry, and on the natural gas trading market in Poland. PGNiG is the leader across all areas of the Polish gas sector, including natural gas import, exploration, oil and gas production, gaseous fuel storage and sale of natural gas. PGNiG Energia was a wholly-owned subsidiary of PGNiG and it was engaged in preparation of investment projects, trading on electricity markets, and trading in certificates of origin for electricity and CO2 emission
allowances. The merger of PGNiG and PGNiG Energia was effected in accordance with Art. 492.1.1 of the Commercial Companies Code, through transfer, by way of universal succession, of all the assets of the Target Company to the Acquiring Company, as the sole shareholder of the Target Company, and dissolution of the Target Company without a liquidation procedure (merger through acquisition), pursuant to Art. 515.1 of the Commercial Companies Code, i.e. without increasing the share capital of the Acquiring Company. | |

d2d3o5o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu
2013-07-24 Jacek Murawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o