Trwa ładowanie...
d4gchpx

PKNORLEN - Oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy skargi PKN ORLEN S.A. o uchylenie wyroku Trybun...

PKNORLEN - Oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy skargi PKN ORLEN S.A. o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta (272/2013)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 272 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy skargi PKN ORLEN S.A. o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w dniu 18 lipca 2013 roku otrzymał decyzję High Court of Justice, Queen?s Bench Division, Commercial Court (Wysoki Sąd Sprawiedliwości, Wydział Ławy Królowej, Sąd Handlowy) ("Sąd") w Londynie z dnia 16 lipca 2013 roku, oddalającą bez przeprowadzenia rozprawy skargę Emitenta wniesioną w dniu 28 maja 2013 roku o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wydanego w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie pozwu PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii ("Yukos International") i doręczonego Emitentowi w dniu 29 kwietnia 2013 roku ("Skarga"). Zarząd PKN ORLEN S.A. analizuje rozstrzygnięcie Sądu oraz ewentualne dalsze kroki prawne w tej sprawie. Pozew wniesiony przez PKN ORLEN S.A. przeciwko Yukos International dotyczył zapłaty przez Yukos International na rzecz Emitenta kwoty 250 milionów USD wraz z odsetkami oraz kosztami
postępowania. Dochodzona przez Emitenta w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB ORLEN Lietuva), w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva. Patrz także: raport bieżący nr 192/ 2013 z dnia 29 maja 2013 roku, raport bieżący nr 153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, raport bieżący nr 80/2010 z 4 maja 2010 roku, raport bieżący nr 99/2009 z 15 lipca 2009 roku, raport bieżący nr 2/2009 z 6 stycznia 2009 roku oraz raport bieżący nr 110/2008 z 3 grudnia 2008 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Dismissal without a hearing of the PKN ORLEN application to set aside the Court of Arbitration Award with respect to the PKN ORLEN Statement of Claim against Yukos International in connection with transaction of purchase of AB Mazeikiu Nafta shares.Regulatory announcement no 272/2013 dated 19 July 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that on 18 July 2013, it has received a decision of the High Court of Justice, Queen?s Bench Division, Commercial Court in London (?Court") dated 16 July 2013, dismissing without hearing PKN ORLEN application filed on 28 May 2013 for setting aside the award issued by the Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce in Paris on 15 April 2013 with respect to the Statement of Claim lodged by PKN ORLEN against Yukos International UK B.V. headquartered in the Netherlands (?Yukos International") and delivered to PKN ORLEN on 29 April 2013 (the ?Application").The Management Board of PKN ORLEN is analyzing the award issued by
the Court and possible legal steps in this matter.The Statement of Claim lodged by PKN ORLEN against Yukos International related to payment by Yukos International to PKN ORLEN of USD 250 m with interest and costs of proceedings. The amount sought by PKN ORLEN in the arbitration proceedings of USD 250 m was deposited in the escrow account as part of payment for AB Mazeikiu Nafta (currently: AB ORLEN Lietuva) shares, to secure potential claims of PKN ORLEN against Yukos International for inconsistency with the actual state of affairs pertaining to Yukos International regarding the condition of AB Mazeikiu Nafta as at 14 December 2006.PKN ORLEN owns 100% of AB ORLEN Lietuva shares.See also: Regulatory announcement no 192/2013 dated 29 May 2013, Regulatory announcement no 153/2013 dated 30 April 2013, Regulatory announcement no 80/2010 dated 4 May 2010, Regulatory announcement no 99/2009 dated 15 July 2009, Regulatory announcement no 2/2009 dated 6 January 2009 and Regulatory announcement no 110/2008 dated 3
December 2008. | |

d4gchpx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Marek Podstawa Członek Zarządu
2013-07-19 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx