Trwa ładowanie...
d4nao9z
d4nao9z
espi

PKNORLEN - Raport roczny R 2014

PKNORLEN - Raport roczny R 2014
Share
d4nao9z
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
w mln. zł w mln. zł w mln. EUR w mln. EUR
Przychody ze sprzedaży 76 972 84 040 18 373 20 061
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (380) 457 (91) 109
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem* (4 880) 632 (1 165) 151
Zysk/(Strata) netto * (4 672) 618 (1 115) 148
Całkowite dochody netto (6 217) 857 (1 484) 205
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 217 4 370 529 1 043
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 401) (1 578) (573) (377)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 1 592 (1 691) 380 (404)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 1 408 1 101 336 263
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) (10,92) 1,44 (2,61) 0,34
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Aktywa trwałe 21 802 23 355 5 115 5 479
Aktywa obrotowe 16 176 18 708 3 795 4 389
Aktywa razem 37 978 42 063 8 910 9 869
Zobowiązania długoterminowe 11 379 6 923 2 670 1 624
Zobowiązania krótkoterminowe 10 297 12 005 2 416 2 817
Kapitał własny 16 302 23 135 3 825 5 428
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 248
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 38,11 54,09 8,94 12,69
Powyższe dane finansowe za 2014 rok i za 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku – 4,1893 EUR/PLN; - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 EUR/PLN. * pozycje w roku 2014 zawierają odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów AB ORLEN Lietuva i ORLEN Upstream w łącznej wysokości (4 967) mln PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PKNORLEN1503262014rok_jedn List PPJK.pdf Pismo Prezesa Zarządu do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.polska
PKNORLEN1503262014FY_unconsol List PPJK.pdf Pismo Prezesa Zarządu do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.angielska
PKNORLEN1503262014rok_jedn Opinia i Raport.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.polska
PKNORLEN1503262014FY_unconsol Opinion and Report.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.angielska
PKNORLEN1503262014rokjednRAPORT FINANSOWY.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014r. - wer. polska
PKNORLEN1503262014FY_unconsol RAPORT FINANSOWY.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014r. - wer. angielska
PKNORLEN1503262014rok_jedn Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PKN ORLEN S.A. w 2014r. - wer. polska
PKNORLEN1503262014FY_unconsol Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PKN ORLEN S.A. w 2014r. - wer. angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-03-26
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
KPMG AUDYT Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4nao9z

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2015-03-24 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2015-03-24 Piotr Chełmiński Członek Zarządu
2015-03-24 Krystian Pater Członek Zarządu
2015-03-24 Marek Podstawa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4nao9z

Podziel się opinią

Share
d4nao9z
d4nao9z