Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Total (269/2014)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Total (269/2014)
Share
dqzlgqf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 269 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Total | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?) informuje, że 22 października 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland, spółką należącą do grupy Total, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. (?Grupa Kapitałowa ORLEN?) a spółkami należącymi do grupy Total w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1,85 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Total zawierane były na zakup i sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej. Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Total w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa roczna z 23 września 2014 roku o wartości około 203 mln EUR (czyli około 848 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 23 września 2014), zawarta pomiędzy ORLEN Deutschland GmbH i Total Deutschland GmbH.
Na podstawie umowy Total Deutschland GmbH dostarcza paliwa dla stacji ORLEN Deutschland GmbH w Niemczech do 31 grudnia 2014 roku. Powyższe umowy stanowią ?znaczącą umowę? w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. PKN ORLEN posiada 100% udziałów w ORLEN Deutschland GmbH. PKN ORLEN posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Agreements between ORLEN Capital Group and Total group Regulatory announcement no 269/2014 dated 23 October 2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN?) announces that on 22 October 2014 it signed a spot agreement with TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland, company belonging to the Total group, for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva. The total value of agreements signed between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries (?ORLEN Capital Group?) and companies from the Total group in the last 12 months amounts to approximately PLN 1,85 bn. The agreements between ORLEN Capital Group and companies from the Total group were concluded for the purchase and sale of products and purchase of crude oil. Agreement dated 23 September 2014 is the agreement with the highest value from among all agreements concluded between ORLEN Capital Group and Total group in the last 12 months. The estimated value of the yearly agreement signed between ORLEN Deutschland GmbH and Total Deutschland GmbH amounts to
approximately EUR 203 million (i.e. approximately PLN 848 million, based on the average PLN/EUR exchange rate as of 23 September 2014, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was signed for the deliveries of fuels to ORLEN Deutschland GmbH fuel stations in Germany till 31 December 2014. In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state? the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement? due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Deutschland GmbH. PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of AB ORLEN Lietuva. | | |
| | | | |

dqzlgqf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Krystian Pater Członek Zarządu
2014-10-23 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf