Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

PKNORLEN - Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku (108/2014)

PKNORLEN - Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku (108/2014)
Share
d2p1bv5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka). Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 15 maja 2014 roku, o godz. 11.00 w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 zawierającego i uwzględniającego: a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013, c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub w postaci elektronicznej i przesłane za pośrednictwem strony internetowej http://www.orlen.pl zakładka relacje
inwestorskie/walne zgromadzenie lub na następujący adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@orlen.pl 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest
zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul.
Chemików 7, 09-411 Płock lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców. 5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na
piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. 7. Za pośrednictwem strony internetowej http://www.orlen.pl zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie lub drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@orlen.pl akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w
art. 331 kodeksu cywilnego. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą dokumentu Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka
będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik
zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). 9. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej http://www.orlen.pl zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PKN ORLEN S.A. nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 kwietnia 2014 roku. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które: a) na
szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 kwietnia 2014 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) w terminie pomiędzy 3 kwietnia 2014 roku a 30 kwietnia 2014 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 w recepcji Centrum Administracji oraz w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 w recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza PKN ORLEN S.A., w sposób wskazany w punkcie 1-3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem
lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa. Dostęp do dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 w recepcji Centrum Administracji oraz w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 w recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00 lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej
Spółki pod adresem http://www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport1082014ZwolanieZWZ1505_2014.pdf | Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku - wer. polska | | | | | | | | | |
| | Report_1082014ConveningOGM15052014.pdf | Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku - wer. angielska | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Convening of the OGM of PKN ORLEN to be held on 15 May 2014Regulatory Announcement no 108/2014 dated 3 April 2014Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna with its registered office in Płock at ul. Chemików 7, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, Commercial Division of the National Court Register, under the number 0000028860, with share capital/paid-up capital in the amount of PLN 534,636,326.25, Tax Identification Number, NIP 774-00-01-454 (hereinafter referred to as PKN ORLEN or the Company).Date, time, venue and agenda of the General Meeting The Management Board of PKN ORLEN S.A., acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 395 § 1 and 2 of the Commercial Companies Code and § 7 item 3 of the Company?s Articles of Association convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (hereinafter referred to as the General Meeting of Shareholders or the General Meeting) to be held on 15
May 2014 at 11:00 a.m. (Polish time) in Płock, at ul. Kazimierza Wielkiego 41, with the following agenda:1. Opening of the General Meeting of Shareholders.2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders.3. Confirmation of the proper convocation of the General Meeting of Shareholders and its ability to adopt resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Election of the Tellers Committee.6. Examination of the Management Board report on the Company?s activities, the Company?s financial statements for the financial year 2013 and the motion of the Management Board regarding the distribution of profit for the financial year 2013.7. Examination of the report of the Management Board on the ORLEN Capital Group activities and consolidated financial statements of the ORLEN Capital Group for the financial year 2013.8. Examination of the report of the Supervisory Board for the year 2013 containing and taking into account:a) evaluating the Management Board report on the Company?s activities and the Company?s
financial statements for the financial year 2013 in terms of their compliance with books, records, and facts, and the motion of the Management Board regarding the distribution of profit for the financial year 2013.b) evaluating the Management Board report on the ORLEN Capital Group activities and consolidated financial statements of the ORLEN Capital Group for the financial year 2013.c) the requirements of the Best Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. 9. Adoption of the resolution regarding the approval of the report of the Management Board on the Company?s activities for the financial year 2013.10. Adoption of the resolution regarding the approval of the Company?s financial statements for the financial year 2013.11. Adoption of the resolution regarding the approval of the report of the Management Board on the ORLEN Capital Group activities for the financial year 2013.12. Adoption of the resolution regarding the approval of the consolidated financial statements of the ORLEN Capital
Group for the financial year 2013.13. Adoption of the resolution regarding the allocation of profit for the financial year 2013 and establishing dividend day and dividend payment date.14. Adoption of the resolutions regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Company?s Management Board in 2013.15. Adoption of the resolutions regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Company?s Supervisory Board in 2013.16. Adoption of the resolution regarding consent to the liquidation of the Privatisation Fund of Petrochemia Płock S.A.17. Adoption of the resolution regarding the establishment of the number of the Supervisory Board members.18. Adoption of the resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board.19. Conclusion of the General Meeting of Shareholders.Pursuant to Article 4022 of the Commercial Companies Code the Company provides information regarding participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders:Shareholder?s
right to request for specific issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders1. A shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the share capital may request particular issues to be placed on the agenda of the forthcoming Company?s Ordinary General Meeting. The request should be submitted to the Management Board not later than twenty one days before the due date of the Ordinary General Meeting of Shareholders. Such request should include grounds or draft resolution concerning the item proposed to be placed on the agenda. The request may be submitted in writing to the registered office of the Company at ul. Chemików 7, 09-411 Płock or sent in an electronic form via the website http://www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings or to the following e-mail address of the Company: walne.zgromadzenie@orlen.pl.2. The shareholder or shareholders, referred to in point 1, should prove they hold an adequate number of shares as at the date of submission of the
request by enclosing with the request a share certificate(-s) or a certificate issued by the entity keeping the securities account. Additionally, the shareholder(-s) referred to in point 1, being natural persons should submit a copy of the identity card (passport or other document allowing to identify the shareholder; if the request is sent electronically - a scanned copy of the said documents). Where the request is submitted by a shareholder/shareholders being legal persons or organisational units referred to in Article 331 of the Civil Code, the shareholder/shareholders should send an excerpt from the register (if the request is sent electronically, a scanned copy of the said document) in which the entity is entered and submit documents confirming authority of proxies and further proxies to represent the shareholder/shareholders (sequence of proxies). Any documents sent to the Company, including those sent via electronic channels, should be translated into Polish by a sworn translator. Submission of
apostilled documents is also permissible. Moreover, where shareholders submit the request via electronic channels all documents should be sent in PDF format.3. The Company is authorized to take any steps necessary to establish the identity of a shareholder and his/her/its proxy in order to verify their rights exercised by means of electronic communication. Shareholder?s right to submit draft resolutions4. A shareholder or shareholders of the Company representing at least one twentieth of the share capital may, before the Ordinary General Meeting, submit in writing at the registered office of the Company at ul. Chemików 7, 09-411 Płock or via electronic channels (in a manner and to the e-mail address specified in point 1 hereinabove) draft resolutions regarding issues included in the agenda of the Ordinary General Meeting or issues to be included therein.As provided for in points 2 and 3 hereinabove, the shareholder(-s) should prove that they hold an adequate number of shares as at the date of submission of
the request and attach documents allowing to identify the applicant(-s). 5. During the Ordinary General Meeting of Shareholders, each shareholder entitled to participate in the General Meeting has the right to propose draft resolutions concerning items included in the agenda of the General Meeting.Manner of exercising the voting right by a proxy6. Shareholders may participate in the General Meeting and exercise their voting rights in person or through their proxies. The power of proxy to participate in the General Meeting of Shareholders and exercise the voting right must be granted in writing or in an electronic form. A shareholder not being a natural person may participate in the General Meeting of Shareholders and exercise the voting right through a person authorized to make declarations of will on the shareholder?s behalf or through a proxy. 7. Shareholders of the Company may notify the Company about granting a power of proxy to participate in the General Meeting and its revocation in an electronic form,
as well as send a power of proxy or its revocation via the website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings or by e-mail to the address walne.zgromadzenie@orlen.pl.Along with a notification of granting a power of proxy in an electronic form, the shareholder shall send the power of proxy document, as well as a scanned copy of his/her identity card, passport or any other document based on which the identity of the shareholder (as the grantor) and of the proxy can be established, including where the proxy is a natural person acting on behalf of a legal person or an organisational unit referred to in Article 331 of the Civil Code. The shareholder submits to the Company documents confirming authority of proxies and further proxies to represent the shareholder/shareholders (sequence of proxies). Where the power of proxy is granted by a legal person or an organisational unit referred to in Art. 331 of the Civil Code, the shareholder (as the grantor) shall additionally send in a scanned copy of the
excerpt from the relevant register in which the grantor is entered. Where the proxy is a legal person or an organisational unit referred to in Article 331 of the Civil Code, the shareholder (as the grantor) shall additionally send in a scanned copy of the excerpt from the relevant register in which the proxy is entered. Any documents sent in via electronic channels should be translated into Polish by a sworn translator. Submission of apostilled documents via such channels is also permissible. Together with a notification of granting a power of proxy, the shareholder shall send in an e-mail address through which the Company will be able to communicate with the shareholder and the proxy. All documents listed in this section shall be sent in an electronic form. These provisions do not release a proxy from the obligation to present the documents based on which his/her/its identity can be established during the preparation of the list of attendance of eligible participants of the General Meeting of
Shareholders.The abovementioned provisions with regard to identification of the grantor shall apply accordingly when notifying the Company about revoking power of proxy.A notification of granting or revoking the power of proxy made without observing the requirements specified hereinabove results in no legal effects for the Company.The Company is authorized to take any steps necessary to establish the identity of a shareholder and his/her/its proxy in order to verify their rights exercised by means of electronic communication. 8. Where the power of proxy is granted in writing, the proxy is obliged to leave its original in the Company. Moreover, when drawing up the list of attendance proxies of a shareholder(-s) should present their ID card, passport or other reliable document allowing to establish their identity. The right to represent a shareholder not being a natural person should result from a valid excerpt from a relevant register (submitted in the form of the original or a copy certified for conformity
with the original by a notary or legal counsel) and documents confirming authority of proxies and further proxies to represent the shareholder/shareholders (sequence of proxies).9. The Company hereby informs that the sample forms allowing to exercise the voting right by a proxy containing data specified in Article 4023 of the Commercial Companies Code have been published on the Company?s website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings. The use of the abovementioned forms is not obligatory. Participation in the General Meeting by means of electronic communication At present PKN ORLEN S.A. does not provide for the possibility to participate in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication.The method of speaking at the General Meeting by means of electronic communicationAt present PKN ORLEN S.A. does not provide for the possibility to speak at the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication.Exercising the voting right by correspondence or by
means of electronic communicationAt present PKN ORLEN S.A. does not provide for the possibility to exercise the voting right by correspondence or by means of electronic communication.Date of registration for participation in the General Meeting of Shareholders (record date)The date of registration for participation in the General Meeting of Shareholders is 29 April 2014.Information on the right to participate in the General Meeting of ShareholdersThe Ordinary General Meeting of Shareholders may be participated exclusively by the persons who:a) are shareholders of the Company, i.e. shares of the Company are deposited on their securities account, sixteen days before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders (i.e. 29 April 2014); andb) within the period between 3 April 2014 and 30 April 2014 apply for a certificate issued to their name confirming the right to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders to the entity keeping the securities account where the shares of the Company
are deposited.It is recommended that the shareholders collect the abovementioned certificate confirming the right to participate and take it to the Ordinary General Meeting of Shareholders.The Company shall draw up the list of shareholders entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders on the basis of the list submitted to it by the National Depository for Securities (KDPW), and drawn up on the basis of certificates issued to the names of shareholders by entities keeping the securities accounts confirming the right to participate in the General Meeting. Three working days before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders in the registered office of the Company in Płock at ul. Chemików 7 at the reception desk of the Administration Centre and in Warsaw at ul. Bielańska 12 at the reception desk of PKN ORLEN S.A. between 8 am and 4 pm the list of shareholders entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders shall be made available. A shareholder may
request that the list of shareholders be sent, free of charge, in an electronic form, to the address provided by the shareholder. The list of shareholders shall be sent in PDF format. When submitting a request for making available or sending the list of shareholders, the shareholder is obliged to prove his/her identity and status as a shareholder of PKN ORLEN S.A. in the manner specified in points 1-3 hereinabove. To this end it is permissible to present a certificate conforming the right to participate in the General Meeting or a share certificate. When signing the list of attendance shareholders and their proxies appearing at the General Meeting of Shareholders should present their ID card, passport or other reliable document allowing to establish their identity. The right to represent a shareholder not being a natural person should result from a valid excerpt from a relevant register (submitted in the form of the original or a copy certified for conformity with the original by a notary or legal counsel)
and documents confirming authority of proxies and further proxies to represent the shareholder/shareholders (sequence of proxies). The right to represent a shareholder being a natural person should result from the power of proxy submitted by signing the list of attendance.Access to documentsPersons entitled to participate in the Ordinary General Meeting may obtain full text of documentation to be presented at the Ordinary General Meeting of Shareholders and draft resolutions at the registered office of the Company in Płock at ul. Chemików 7 at the reception desk of the Administration Centre and in Warsaw at ul. Bielańska 12 at the reception desk of PKN ORLEN S.A. between 8 am and 4 pm or download the documents from the Company?s website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings.The Company will make available all information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders at the Company?s website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings.This announcement has been prepared
pursuant to § 38 item 1 point 1 and 2 of the of the Regulation of the Minister of Finance, dated 19 February 2009, on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (Journal of Laws from 2014, item 133).PKN ORLEN S.A. Management Board | |

d2p1bv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2014-04-03 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5