Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z...

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (3/2014)

Share
d3ll2xn
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2014-02-10
data zakończenia subskrypcji 2014-02-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2014-03-05
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją 10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji 3 865 421
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 3 865 421
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane 100,00
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 6 906
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 6 906
wartość przeprowadzonej subskrypcji 386 542 100,00
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia wpisu Funduszu do RFI. Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisj i pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast koszty sposora emisj i w księgach emitenta.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | | | | |
| | | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d3ll2xn

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-03-21 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn