Trwa ładowanie...
d2wmg1k
d2wmg1k
espi

PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA - umowa znacząca (4...

PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA - umowa znacząca (43/2012)
Share
d2wmg1k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA - umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport Bieżący 43/2012 - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA ? umowa znacząca Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. Bank zawarł umowę kredytu ("Umowa") z jednym z klientów Banku ("Klient" lub "Kredytobiorca") na łączną kwotę 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych). W ramach Umowy mogą być realizowane na zlecenie Klienta następujące czynności: - udzielanie gwarancji bankowych, - udzielanie kredytów inwestycyjnych, obejmujących transzę kredytu inwestycyjnego amortyzowanego w wysokości 1.120.000.000 zł (słownie: jeden
miliard sto dwadzieścia milionów złotych), transzę kredytu inwestycyjnego nieamortyzowanego w wysokości 280.000.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów złotych) oraz transzę kredytu pomostowego w wysokości 600.000.000 zł (słownie: sześćset milionów złotych). Ostateczna spłata finansowania w ramach Umowy przez Kredytobiorcę nastąpi nie później, niż dnia 30 września 2018 r. Oprocentowanie poszczególnych transzy kredytu oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. zastawów rejestrowych, hipotek oraz przelewów wierzytelności. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 2.679.000.000 zł (słownie: dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych). Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy
znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. Umowa jest transakcją o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 43/2012 ? Conclusion of agreement with a client of PKO Bank Polski SA ? significant agreementLegal basis:Paragraph 5 item 1 pt. 3 of the regulation of the Minister of Finance on Current and Periodic Information by Issuers of Securities and on the Conditions for Recognising Information as Equivalent to that Required by the Provisions of Law of a State which is not a Member State of 19 February 2009 (?Regulation")Content of the report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?PKO Bank Polski SA" or the ?Bank") hereby announces that on 12 June 2012 the Bank concluded a credit agreement (?Agreement") with a client of the Bank (?Client" or ?Borrower") for a total amount of PLN 2,000,000,000 (two billion zlotys).Under the terms of the Agreement, the following activities may be taken up upon instructions from the Client:- providing bank guarantees,- granting investment loans, consisting of two tranches: an amortised investment loan of PLN 1,120,000,000
(one billion one hundred twenty million zlotys) and an unamortised investment loan of PLN 280,000,000 (two hundred eighty million zlotys) and a bridging loan of PLN 600,000,000 (six hundred million zlotys).The Borrower must pay the final instalment of the loan no later than 30 September 2018. Interest on the individual tranches of the loan is based on the WIBOR rate, plus the Bank?s margin.The funding has been secured with, among other things, registered pledges, mortgages and bank transfers of potential claims.The Bank?s total engagement under credit agreements concluded with the Client and Client?s associates over the past 12 months amounts to PLN 2,679,000,000 (two billion six hundred seventy nine million zlotys).The conclusion of the Agreement represents the fulfilment of the Bank?s duty to announce the conclusion of a significant agreement because the total value of the performances under the Bank?s agreements concluded with the Client and Client?s associates satisfies the criteria discussed in
Paragraph 2 item 1 pt. 44 in conjunction with Paragraph 2 item 2 of the Regulation. This Agreement represents the biggest transaction among those concluded with the Client and Client?s associates over the 12-month period preceding its conclusion. | |

d2wmg1k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wmg1k

Podziel się opinią

Share
d2wmg1k
d2wmg1k