Trwa ładowanie...
d4et00c

PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

PKP CARGO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d4et00c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej 896 403 1 038 478 216 058 247 882
Zysk na działalności operacyjnej 22 217 68 469 5 355 16 343
Zysk przed opodatkowaniem 21 351 73 563 5 146 17 559
Zysk netto 17 668 57 534 4 258 13 733
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 19 876 56 944 4 791 13 592
Średnia ważona liczba akcji (szt) 44 786 917 43 724 389 44 786 917 43 724 389
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 786 917 44 802 981 44 786 917 44 802 981
Zysk na akcję 0,40 1,30 0,10 0,31
Zysk rozwodniony na akcję 0,40 1,27 0,10 0,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (168 104) 40 446 (40 518) 9 654
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 75 531 (61 492) 18 205 (14 678)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 146) (58 316) (7 266) (13 920)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (122 719) (79 362) (29 579) (18 944)
2015-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2014-12-31
Aktywa trwałe 4 212 352 4 218 099 1 030 167 989 630
Aktywa obrotowe 1 136 439 1 408 307 277 926 330 410
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 17 560 4 294 4 120
Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 547 651 525 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 373 905 3 330 672 825 117 781 426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 0 63 500 0 14 898
Zobowiązania długoterminowe 1 131 384 1 135 856 276 690 266 489
Zobowiązania krótkoterminowe 861 062 1 113 938 210 580 261 347
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. 1 kwartał 2015 1 kwartał 2015 1 kwartał 2015 1 kwartał 2015
Przychody z działalności operacyjnej 812 492 935 467 195 833 223 294
Zysk na działalności operacyjnej 19 664 74 636 4 740 17 815
Zysk przed opodatkowaniem 17 114 71 363 4 125 17 034
Zysk netto 13 608 55 769 3 280 13 312
Całkowite dochody 13 608 55 769 3 280 13 312
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 43 724 389 44 786 917 43 724 389
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 786 917 44 802 981 44 786 917 44 802 981
Zysk na akcję 0,30 1,28 0,07 0,31
Zysk rozwodniony na akcję 0,30 1,24 0,07 0,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (153 321) 22 901 (36 955) 5 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 42 609 (47 214) 10 270 (11 270)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 947) (57 232) (11 316) (13 661)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (157 659) (81 546) (38 000) (19 465)
2015-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2014-12-31
Aktywa trwałe 4 132 484 4 093 801 1 010 634 960 468
Aktywa obrotowe 906 144 1 207 089 221 605 283 201
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 17 560 4 294 4 120
Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 547 651 525 384
Kapitał własny 3 265 906 3 252 298 798 705 763 038
Zobowiązania długoterminowe 1 005 867 1 007 911 245 993 236 471
Zobowiązania krótkoterminowe 784 415 1 058 241 191 835 248 279
W okresach objętych kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym i kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2015 - 4,0890 PLN/EUR, 31.12.2014 - 4,2623 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2015 - 4,1489 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2014 - 4,1894 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za I kwartał 2015 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za I kwartał 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | inne | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Adam Purwin Prezes Zarządu
2015-05-12 Łukasz Hadyś Członek Zarządu
2015-05-12 Jacek Neska Członek Zarządu
2015-05-12 Wojciech Derda Członek Zarządu
2015-05-12 Dariusz Browarek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c