Trwa ładowanie...
d4685yk

PKP CARGO S.A. - Zmiany w statucie PKP CARGO S.A uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ...

PKP CARGO S.A. - Zmiany w statucie PKP CARGO S.A uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. (21/2015)

Share
d4685yk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w statucie PKP CARGO S.A uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?), informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 13 kwietnia 2015 r. podjęło uchwały nr 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, w sprawie zmian Statutu Spółki. Poniżej, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść przyjętych zmian: 1) w § 5 ust. 1 Statutu: a) w pkt 2 skreśla się lit. ?i?, ?j?, ?k?, ?l? oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: - litera ?m? na literę ?i?, - litera ?n? na literę ?j?, - litera ?o? na literę ?k?, - litera ?p? na literę ?l?, b) w pkt 3 skreśla się lit. ?c? oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: - litera ?d? na literę ?c?, - litera ?e? na literę ?d?, - litera ?f? na literę ?e?, - litera ?g? na literę ?f?, - litera ?h? na literę ?g?, - litera ?i? na literę ?h?, - litera ?j? na literę ?i?, c) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e ? n, w następującym brzmieniu: ?e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD ? 58.14.Z, f)
pozostała działalność wydawnicza PKD ? 58.19.Z, g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD ? 63.11.Z, h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD ? 70.21.Z, i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD ? 70.22.Z, j) badanie rynku i opinii publicznej PKD ? 73.20.Z, k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD ? 78.10.Z, l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD ? 78.30.Z, m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD ? 82.11.Z, n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD ? 82.30.Z,?, 2) w § 6 Statutu skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu ?6? na ustęp ?5?, 3) dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu: ?§ 7 Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?§ 7 Kapitały zapasowy i rezerwowe 1. Spółka
tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. 2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa. 3. Spółka może tworzyć inne fundusze.?. 4) dotychczasowy § 10
Statutu ust. 3 w brzmieniu: ?3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.?, otrzymuje brzmienie: ?3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.? Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż działając zgodnie z 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu wprowadzonymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2015 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4685yk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2015-04-13 Jacek Neska Członek Zarządu ds. Handlowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4685yk

Podziel się opinią

Share
d4685yk
d4685yk