Trwa ładowanie...
d32s32b

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Rozwiązanie przedwstępnej umowy zbycia udziałów w spółce Gemtext ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Rozwiązanie przedwstępnej umowy zbycia udziałów w spółce Gemtext Sp. z o.o. (3/2011)

Share
d32s32b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie przedwstępnej umowy zbycia udziałów w spółce Gemtext Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 15 września 2010 r., w którym Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A.(PMPG, Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu między Emitentem a firmą Paper&Board Neuwied Ltd. z siedziba w Nuwied w Niemczech (Nabywający) przedwstępnej umowy zbycia udziałów w spółce Gemtext Sp. z o.o., zobowiązującej Strony umowy do zawarcia do dnia 31 grudnia 2010 r. umowy przyrzeczonej na mocy której Emitent miał dokonać zbycia na rzecz Nabywającego 2 144 (słownie: dwóch tysięcy i stu czterdziestu czterech) udziałów w spółce Gemtext Sp. z o.o., (stanowiących 100 % udziałów w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 100 % głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki), Zarząd PMPG informuję, iż na mocy zawartego w dniu 12 stycznia 2011 roku porozumienia pomiędzy PMPGa Nabywającym, Strony postanowiły o rozwiązaniu przedwstępnej umowy zbycia udziałów z dniem zawarcia porozumienia.Powodem rozwiązania umowy przedwstępnej jest nie dojście przez
strony do porozumienia co do ostatecznej wartości transakcji. Na mocy porozumienia z dnia 12 stycznia 2011 roku Strony zrzekły się dochodzenia zawarcia przedwstępnej umowy zbycia udziałów oraz wszelkich roszczeń z nią związanych w tym kar umownych, jak również roszczeń odszkodowawczych.Wartość transakcji między stronami została pierwotnie określona na kwotę 6 004 391 PLN.Na dzień rozwiązania ww. umowy Zarząd Emitenta nie przewiduje istotnych skutków finansowych dla Emitenta oraz jego jednostek zależnych i powiązanych wynikających z jej rozwiązania.W związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy spółka Gemtext sp. z o.o. pozostaje aktywem Emitenta i kontynuuje swoją działalność.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b