Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d27t0al
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30 za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 33.340 34.613 7.892 8.725
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4.553 4.481 -1.078 1.129
ZYSK (STRATA) NETTO -11.211 1.934 -2.654 487
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ -11.158 1.038 -2.641 262
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 437 745 103 188
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -416 -424 -98 -107
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -96 -457 -23 -115
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -75 -136 -18 -34
LICZBA AKCJI ( W TYS. SZT.) 103.817 103.817 103.817 103.817
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY -0,11 0,01 -0,03 0,00
30-06-2012 31-12-2011 30-06-2012 31-12-2011
AKTYWA, RAZEM 44.304 59.297 10.397 13.425
AKTYWA OBROTOWE 25.701 32.661 6.032 7.395
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 33.836 36.631 7.940 8.294
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.031 3.683 242 834
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 32.805 32.948 7.698 7.460
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 10.467 22.666 2.457 5.132
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 9.878 22.024 2.318 4.986
LICZBA AKCJI ( W TYS. SZT.) 103.817 103.817 103.817 103.817
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( W PLN/EUR) 0,10 0,21 0,02 0,05
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30 za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 4.724 3.213 1.118 810
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3.446 -800 -816 -202
ZYSK (STRATA) NETTO -9.188 -243 -2.175 -61
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 262 39 62 10
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 35 -299 8 -75
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -223 318 -53 80
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 74 58 18 15
LICZBA AKCJI ( W TYS. SZT.) 103.817 103.817 103.817 103.817
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY -0,09 0,00 -0,02 0,00
30-06-2012 31-12-2011 30-06-2012 31-12-2011
AKTYWA, RAZEM 20.575 29.289 4.828 6.631
AKTYWA OBROTOWE 7.356 12.726 1.726 2.881
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 15.200 13.739 3.567 3.111
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12.053 11.836 2.828 2.680
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 5.375 15.550 1.261 3.521
LICZBA AKCJI ( W TYS. SZT.) 103.817 103.817 103.817 103.817
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( W PLN/EUR) 0,05 0,15 0,01 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 146C 21
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)
Advantim Sp. z o.o., Warszawa (03-980), ul. Znanieckiego 16/15
(podmiot uprawniony do badania)
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie _finansowe za II kwartały 2012 r.pdf SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁY 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PMPG S.A..pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA II KWARTAŁY 2012
rapot audytora dot.skonsolidowanego spr.finansowego I pol.2012.pdf RAPORT AUDYTORA DOT. SPRAWOZDANIA SKOSOLIDOWANEGO
raport audytora dot.skroconego spr.fiansowego PMPG za I pół 2012.pdf RAPORT AUDYTORA DOT. SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 MICHAŁ M. LISICKI PREZES ZARZĄDU
2012-08-29 TOMASZ SADOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al