Trwa ładowanie...
d3g4bic

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3g4bic
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody łącznie całkowite 33 179 178 744 7 920 42 447
Przychody ze sprzedaży 26 604 88 530 6 350 21 024
Koszty działalności operacyjnej -33 057 -93 642 -7 891 -22 237
Amortyzacja -31 -20 -7 -5
Zysk (strata) na sprzedaży -6 453 -5 112 -1 540 -1 214
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -452 543 50 787 -108 024 12 061
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -483 646 55 753 -115 448 13 240
Zysk (strata) netto -404 881 39 474 -96 646 9 374
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 370 4 124 1 998 979
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 258 -2 139 -2 926 -508
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 317 -6 000 314 -1 425
Aktywa trwałe 10 838 105 306 2 543 25 392
Aktywa obrotowe 149 009 517 437 34 960 124 768
Pożyczki udzielone długoterminowe 596 1 050 140 253
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 35 291 0 8 280 0
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 13 657 33 972 3 204 8 192
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 157 2 728 37 65
Kapitał własny 4 420 367 692 1 037 88 660
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 53 766 185 388 12 614 44 702
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 101 661 69 663 23 851 16 798
Rezerwy długoterminowe 15 307 90 038 3 591 21 711
Rezerwy krótkoterminowe 29 0 7 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 0,32 0,57 0,08 0,14
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) przez średnio ważoną przeliczoną retrospektywnie -29,39 3,11 -7,02 0,74
Liczba akcji na dzień bilansowy 13 970 960 640 547 129 13 970 960 640 547 129
Średnia ważona liczba akcji 13 773 873 12 675 369 13 773 873 12 675 369
W odniesieniu do pozycji I-XI dane dotyczą okresu 12 miesiecy zakończonego odpowiednio 31.12.2014 r. badź 31.12.2013 r. W odniesieniu do pozycji XII-XXVII dane odpowiednio na dzień 31.12.2014 r. bądź 31.12.2013 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PPG - List prezesa do sprawozdania za 2014 r..pdf List Prezesa_Skonsolidowane 2014
PPGSASFskonoslidowaneMSSF_2014 .pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r.
PPG - Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2014 r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2014 r.
PPG - Opinia i raport niezależnego biegłego do skons olidowanego sprawozdania finansowego PPG SA.pdf Opinia biegłego skonsolidowane 2014
Os?wiadczenia_skonsolidowane 2014.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3g4bic

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Adama Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Advantim Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Andrzej Malaga Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Katarzyna Lenarcik Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3g4bic

Podziel się opinią

Share
d3g4bic
d3g4bic