Trwa ładowanie...
d4hpl8v
espi

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (63/2011)

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (63/2011)
Share
d4hpl8v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 29.11.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) zawarły z Nitron International Corporation z siedzibą w Greenwich, USA (jako kupującym) umowę na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (Umowa). Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 24.03.2011 (raport bieżący nr 15/2011 z 24.03.2011 r.) wynosi 87.309 tys. zł. Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest Umowa wymieniona powyżej. Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 33.961 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 31.12.2011 r. Cała należność wynikająca z Umowy płatna jest w formie przedpłaty. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. Kryterium uznania
Umowy za znaczącą ? łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Nitron International Corporation w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Z.Ch. "Police" S.A. wynosiły 717.424 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
kontakt@zchpolice.com www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)
d4hpl8v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu
2011-11-29 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hpl8v

Podziel się opinią

Share
d4hpl8v
d4hpl8v