Trwa ładowanie...
de58a3o

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną?Torpol Sp. z o. o. (96/2010)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną?Torpol Sp. z o. o. (96/2010)

Share
de58a3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną?Torpol Sp. z o. o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raport bieżącego nr 84/2010 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 28 grudnia 2010 r., przez spółkę zależną Torpol Sp. z o. o., umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków?Medyka?granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica km 80,200?111,500 w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków?Rzeszów, etap III".Stronami umowy są następujące spółki:- FEROCO S.A., Poznań, (Lider konsorcjum)- TORPOL Sp. z o.o., Poznań,- Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o., Poznań,- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie;Warunki umowy:a) Wartość kontraktu dla całego konsorcjum:- netto: 538.197.266,66 zł,- brutto: 656.600.665,33 zł.b) Wartość robót przypadająca do wykonania przez Torpol Sp. z o.o.:- netto: 94.852.211,00 zł- brutto: 115.719.697,42 zł c) Okres wykonania: do 30.09.2014r.,d) Okres gwarancji za wady: 1 rok,e) Odpowiedzialność
wszystkich partnerów konsorcjum za wykonanie kontraktu jest solidarna.Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15% ceny kontraktowej (ceny brutto), jednakże Zamawiający może się domagać odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.W ciągu ostatnich 12 miesięcy Torpol Sp. z o.o. samodzielnie oraz jako członek różnych konsorcjów zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 21 różnych umów. Największa z umów to umowa zaprezentowana powyżej. Łączna wartość netto tych umów przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dla całych konsorcjów wynosi 747.434.469,96 zł (brutto: 911.870.053,35 zł). Planowana wartość robót, które zostaną wykonane przez Torpol Sp. z o.o. wynosi łącznie netto 157.566.781,99 zł (brutto: 192.231.474,03 zł).Kryterium, według którego umowa została uznane za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de58a3o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de58a3o

Podziel się opinią

Share
de58a3o
de58a3o