Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (102/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (102/2013)
Share
d2r00b0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2013 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od Pioneer Pekao Investment Management S.A ("PPIM") działającego zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że otrzymał w dniu 23 lipca 2013 r. od PPIM działającego - zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ww. ustawy o ofercie - w imieniu funduszy inwestycyjnych Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, zawiadomienie o spadku ? w skutek sprzedaży akcji Spółki - łącznego zaangażowania do poziomu 4,80% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w zakresie akcji Spółki wchodzących w skład portfeli instrumentów finansowych funduszy inwestycyjnych Pioneer Fundusz
Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, zarządzanych przez PPIM na podstawie umowy w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartej z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przed zmianą stanu posiadania fundusze inwestycyjne, których portfele są zarządzane przez PPIM posiadały 66.962.718 akcji stanowiących 5,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 66.962.718 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zmianie stanu posiadania fundusze inwestycyjne, których portfele są zarządzane przez PPIM posiadają 63.970.347 akcji Spółki, stanowiących 4,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 63.970.347 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że łączny stan posiadania PPIM w zakresie akcji Spółki wchodzących w skład
portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez PPIM na rzecz wszystkich klientów PPIM, w tym ww. funduszy inwestycyjnych został podany w poprzednim raporcie bieżącym nr 101/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0