Trwa ładowanie...
dp07itm

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniający ...

POLMED S.A. - Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (2/2015)

Share
dp07itm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2015 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. doszło do podpisania przez Emitenta aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Umowa) z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach oraz Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ), o szacunkowej wartości świadczeń na rok 2015 w wysokości około 1.250.737,39 zł. 1. Aneks nr 1/01/2015 do umowy nr 120/212342/01/2014 (aneksem zmienionej na 120/212342/01/2015) ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ustala stawki kapitacyjne oraz opłaty za poszczególne rodzaje realizowanych świadczeń, stosownie do przedmiotu umowy na rok 2015 (świadczenia lekarza poz, świadczenia pielęgniarki poz). Rozliczenie świadczeń następować będzie w oparciu o zweryfikowane listy świadczeniobiorców zadeklarowanych oraz wykazy udzielonych świadczeń. Z uwagi na brak możliwości wcześniejszego
dokładnego określenia liczby świadczeniodawców na powyższych listach, jak i udzielonych świadczeń, nie jest możliwe także precyzyjne określenie wartości przedmiotowej Umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje, iż w roku 2015 wartość świadczeń wyniesie około 70.000,00 zł (siedemdziesiąty tysięcy złotych). Czas obowiązywania Umowy nie uległ zmianie ? obowiązuje ona od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Postanowiono, iż aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. 2. Ponadto do Umowy nr 11/00865/AOS/13/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. zawartej z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podpisany został plan rzeczowo-finansowy na realizację świadczeń wynikających z umowy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku, zakładający
wartość tych świadczeń w tym okresie w wysokości 1.180.737,39 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 39/100). Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymieniona Umowa ma charakter umowy znaczącej, jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów lub aneksów do umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 wynosi około 2.686.000,00 zł. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to wartość szacunkowa odnosząca się tylko do niewielkiej części pakietu umów z tym podmiotem, nie zostały bowiem jeszcze zawarte aneksy do pozostałych obowiązujących umów z oddziałami NFZ, które określałyby maksymalną wartość świadczeń na rok 2015 lub też stawki kapitacyjne przy innych rodzajach umów. O porozumieniach w tym
zakresie Emitent będzie informował na bieżąco. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2015-01-14 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm