Trwa ładowanie...
d2rjf2a
espi

POLMED S.A. - Zawarcie umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2011 rok, spełniających łącznie...

POLMED S.A. - Zawarcie umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2011 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (13/2011)
Share
d2rjf2a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2011 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 4 kwietnia 2011 r. doręczona została Emitentowi umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 1.023.000,00 zł. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia?Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ). Tym samym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 szacowana jest na 10.455.882,65 zł.Przedmiotem Umowy nr 11/00865/POZ-NS/11 z dnia 21 marca 2011 roku o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej Umowa) jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czas obowiązywania Umowy określony został na okres od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze
stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 w wysokości 1.023.000,00 zł. (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 1.023.000,00 zł., tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki. W zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe
warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymieniona Umowa ma charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 wynosi 10.455.882,65 zł.Szczegółowa podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
r.szubert@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Radosław Szubert Prezes Zarządu
2011-04-04 Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rjf2a

Podziel się opinią

Share
d2rjf2a
d2rjf2a