Trwa ładowanie...
djiywpn
djiywpn
espi

POLMED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną Emitenta (8/2015)

POLMED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną Emitenta (8/2015)
Share
djiywpn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż dnia 26 marca 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Wołoska 2000 Plaza Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Wynajmującym) a spółką zależną Emitenta - Polmed Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (Najemcą), której przedmiotem jest najem części budynku położonego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 16, o powierzchni użytkowej około 411,60 m? wraz z pięcioma miejscami postojowymi (oraz korzystanie z powierzchni wspólnych). Szacowana przez Zarząd całkowita wartość Umowy za cały okres jej obowiązywania wynosi około 3.835.600,00 zł netto. Wynajmujący wyraził zgodę na podnajęcie przez Najemcę całości przedmiotu najmu podmiotom z jego grupy kapitałowej (oraz ich podwykonawcom) na cele działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jest to zgodne z planami Emitenta, który zamierza poszerzyć swoją sieć centrów medycznych o kolejną placówkę
w Warszawie. Szacunkowa wartość Umowy, tj. 3.835.600,00 zł netto, obliczona jest na podstawie aktualnego kursu euro (średni kurs NBP), w której to walucie wyrażony jest czynsz najmu, oraz przewidywanej sumy opłat eksploatacyjnych (wyrażonej w złotych), przy uwzględnieniu (pomniejszeniu tej wartości) części kosztów prac adaptacyjnych lokalu, które zobowiązał się pokryć Wynajmujący. Umowa Najmu zawarta została na czas oznaczony 15 lat, ulega jednak każdorazowo przedłużeniu o kolejny okres 5 lat, jeżeli w terminie sześciu miesięcy przed upływem okresu jej obowiązywania żadna ze Stron nie przekaże drugiej Stronie pisemnego oświadczenia, iż nie zamierza jej kontynuować. Okres najmu oraz związany z nim obowiązek zapłaty czynsz najmu liczony będzie od dnia następnego po dniu dokonania wpisu najemcy do rejestru podmiotów leczniczych, nie później jednak niż dnia 2 listopada 2015 r. Przez pierwsze 36 miesięcy najmu Najemca zobowiązany będzie do płatności czynszu za lokal w wysokości 50% ustalonej stawki. Począwszy od
37 miesiąca najmu czynsz podlegać będzie corocznej indeksacji, dokonywanej zgodnie ze wzrostem Wskaźnika Wzrostu Cen Konsumpcyjnych (CPI) w poprzednim roku kalendarzowym. Najemca zgodził się dostarczyć Wynajmującego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań z niej wynikających nieodwołalną, bezwarunkową i płatną zarówno w całości, jak i w części, na pierwsze żądanie Wynajmującego, przenoszalną bez żadnych ograniczeń gwarancję bankową lub też złożyć depozyt gotówkowy na kwotę stanowiącą równowartość w złotych czynszu i opłat eksploatacyjnych (brutto) za okres trzech miesięcy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowo wyznaczonego 30-dniowego terminu, w którym Najemca miał to zabezpieczenie ustanowić, Wynajmujący będzie upoważniony do obciążenia Najemcy dodatkową opłatą w wysokości 2% wartości powyższego zabezpieczenia za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie. Wynajmującemu w takim przypadku przysługiwać będzie także prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
za pisemnym powiadomieniem Najemcy. Zabezpieczenie to musi być utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy oraz kolejne 3 miesiące. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Wynajmujący skorzysta z zabezpieczenia, jak również gdy zabezpieczenie wzrośnie na skutek zmiany wysokości opłat, na podstawie których jest obliczane, Najemca zobowiązany będzie do jego wyrównania, w przeciwnym wypadku będzie mógł być obciążony opłatą dodatkową w wysokości 20% brakującego zabezpieczenia za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie. Wynajmującemu w tym wypadku również przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skorzystanie z zabezpieczenia nie zwalnia Najemcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. Powyższe nie pozbawia ponadto Wynajmującego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto w wypadku niedokonania zwrotu lokalu z ostatnim dniem obowiązywania Umowy, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości jednej trzydziestej 200% sumy czynszu (brutto),
obowiązującego w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Wynajmującego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za umowę znacząca, jest jej szacunkowa wartość przewyższająca 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
polmed@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)
djiywpn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2015-03-26 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djiywpn

Podziel się opinią

Share
djiywpn
djiywpn