Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

POLNORD - Uchwała podjęta przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad o wypłacie dywidendy (36/2011)

POLNORD - Uchwała podjęta przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad o wypłacie dywidendy (36/2011)
Share
d37fxry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała podjęta przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad o wypłacie dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które zostało wznowione po przerwie w dniu 07.07.2011 r., podjęło jedną uchwałę, która dotyczyła podziału zysku netto za 2010 rok. ZWZ Spółki uchwałą nr 8/2011 postanowiło przeznaczyć na dywidendę kwotę 7.616.908,48 zł, co stanowi 0,32 zł na akcję. Liczba akcji objętych dywidendą, wg stanu na dzień 07.07.2011 r., wynosi 23.802.839. Liczba akcji objętych dywidendą może ulec zmianie w związku z realizacją uprawnień przysługujących: (i) posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich, do ich zamiany na akcje serii H oraz (ii) posiadaczom obligacji zamiennych do ich zamiany na akcje serii Q. W przypadku, gdy do dnia prawa do dywidendy ulegnie zmianie liczba akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy na jedną akcję zostanie obliczona jako iloraz kwoty 7.616.908,48 zł oraz liczby wszystkich akcji uprawnionych do dywidendy w dniu prawa do dywidendy, przy czym końcówka poniżej 1
grosza zostanie pominięta. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą 7.616.908,48 zł, a kwotą wypłaconej dywidendy, przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 22.07.2011 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 08.08.2011 r. Uchwała podjęta przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad w załączeniu. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORDUchwała ZWZ_07.07.2011 po wznowieniu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d37fxry

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2011-07-07 Piotr Wesołowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry