Trwa ładowanie...
d2esuvy

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Odlewnią Żeliwa Śrem S.A. (5/2013)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Odlewnią Żeliwa Śrem S.A. (5/2013)

Share
d2esuvy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z Odlewnią Żeliwa Śrem S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu dzisiejszym tj. 07.02.2013 r. z Odlewnią Żeliwa "Śrem" S.A. (spółka zależna Emitenta) umowy pożyczki, suma umów zawartych ze spółką zależną wyniosła 15.500.000,00 zł w okresie od publikacji raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 19.04.2012 r. Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki z 07.02.2013 r. na kwotę 10.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 07.02.2014 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Dodatkowo strony umowy przewidziały, że na żądanie Emitenta, Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. zobowiązana będzie do wcześniejszej spłaty całości pożyczki w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania tego żądania. Odsetki od pożyczki naliczane i płatne będą w okresach miesięcznych według zmiennego oprocentowania w wysokości stawki WIBOR (1M) powiększonej o ustaloną w umowie stopę procentową. Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 14 listopada 2012 r. tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | www.pgo-sa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy