Trwa ładowanie...
d2ipdv3
d2ipdv3
espi

POLWAX S.A. - Informacja o zakupie surowca w ramach umowy znaczącej (20/2014)

POLWAX S.A. - Informacja o zakupie surowca w ramach umowy znaczącej (20/2014)
Share
d2ipdv3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakupie surowca w ramach umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 23.10.2014r. dokonał zamówienia dostawy surowca od ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba z siedzibą w Antwerpii, Belgia (?ExxonMobile?) . Wymienione zamówienie surowca odbywa się w ramach ramowej umowy dostawy zawartej z ExxonMobile w dniu 30 sierpnia 2013r. (?Umowa ramowa?). Umowa ramowa została zawarta na czas określony od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 lipca 2016 roku i została szczegółowo opisana w Prospekcie emisyjnym Spółki Polwax S.A. na stronach 91-92. Przedmiotem Umowy ramowej jest zakup gaczu parafinowego. Warunki Umowy ramowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, specyficzne warunki nie występują. Wartość zamówienia z dnia 23.10.2014r. wynosi 2.850.000 USD netto, co stanowi wg kursu średniego NBP z dnia 23.10.2014r. kwotę 9.516.150 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Dostawy surowca będą się odbywać za pośrednictwem transportu morskiego w postaci
statków cargo skierowanych przez ExxonMobil do określonego portu. Spółka jako odbiorca będzie miała prawo do odpowiedniej kontroli jakości produktów dostarczanych przez ExxonMobil. Umowa nie przewiduje warunków zawieszających i rozwiązujących oraz kar umownych. Wartość zamówienia surowca realizowanego w ramach Umowy ramowej z ExxonMobile przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW strony nie realizowały innych zamówień na podstawie Umowy ramowej. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
info@polwax.pl www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)
d2ipdv3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-10-23 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ipdv3

Podziel się opinią

Share
d2ipdv3
d2ipdv3