Trwa ładowanie...

Postępowanie przed sądem

Zebrała się grupa poszkodowanych osób. Został wybrany reprezentant grupy. Zebrano środki na koszty procesu, w tym na opłatę od pozwu. Pełnomocnik (adwokat lub radca prawny) przygotował pozew.

Share
Postępowanie przed sądem
Źródło: Jupiterimages
d3d7qcn

Czas więc wystąpić do sądu z powództwem w postępowaniu grupowym. W tym miejscu zostaną przedstawione zasadnicze elementy sądowego postępowania grupowego, które z uwagi na swoją specyfikę, wygląda trochę inaczej niż zwyczajne postępowanie sądowe.

Przede wszystkim w sądowym postępowaniu grupowym możemy wyróżnić następujące stadia:

  1. postępowanie w przedmiocie dopuszczalności postępowania,
  2. postępowanie w przedmiocie ustalenia składu grupy,
  3. właściwe rozpoznanie sprawy zakończone wydaniem przez sąd orzeczenia co do istoty sprawy (wyroku),
  4. wykonanie orzeczenia.

Zacznijmy od początku. W pierwszej kolejności sąd bada i rozstrzyga, czy sprawa może być rozpoznana w postępowaniu grupowym. Na tym etapie sąd ocenia charakter zgłoszonych roszczeń. Sprawdza też liczebność grupy. Dodatkowo, jeśli chodzi o roszczenia pieniężne sąd bada, czy dokonano ujednolicenia wysokości roszczeń. W przypadku uznania, że sprawa może być rozpoznana w postępowaniu grupowym, sąd wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym i będzie dalej rozpatrywał sprawę w tym postępowaniu. Jeżeli natomiast sąd uzna, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym (np. z uwagi na to, że grupę stanowi zbyt mała liczba osób), odrzuci pozew. Na obydwa rozstrzygnięcia sądu przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia.

d3d7qcn

Jeżeli sąd uzna w pierwszym etapie, że sprawa nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym, przejdzie do dalszych działań związanych z ustaleniem składu grupy. Wprowadzono bowiem zasadę, że w postępowaniu grupowym roszczeń mogą dochodzić nie tylko osoby, które tworzyły grupę w chwili wnoszenia pozwu, ale także osoby, które dołączą się później do tego postępowania w określonym przez sąd terminie (już po wniesieniu pozwu do sądu), o ile ich roszczenia nadają się do rozpoznania w tym postępowaniu. Sąd zarządza zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu określonego postępowania grupowego w poczytnej prasie o zasięgu ogólnokrajowym, czasem także w prasie o zasięgu lokalnym. Tylko wyjątkowo, gdy z okoliczności danej sprawy wynika, że w postępowaniu występują wszyscy poszkodowani, sąd zaniecha dokonania ogłoszeń. Z takiego ogłoszenia uzyskamy informacje dotyczące toczącego się postępowania (czego dotyczy, kto jest pozwanym itp.). Dowiemy się także, do kiedy i w jaki sposób możemy przystąpić do grupy.

Tytułem przykładu należy wskazać przypadek, w którym w chwili wnoszenia pozwu grupa liczyła 10 osób, przy czym poszkodowani dochodzą roszczeń za wadliwe części w sprzęcie AGD od określonego producenta. Po zamieszczeniu ogłoszenia w prasie do grupy mogą w wyznaczonym przez sąd terminie dołączyć pozostali poszkodowani, którzy nabyli wadliwy sprzęt od tego samego producenta.

Gdy już wszyscy zainteresowani tym, przystąpią w wyznaczonym terminie do grupy, powód (reprezentant) sporządza wykaz wszystkich członków grupy i przedstawia go sądowi. Sąd dostarczy ten wykaz pozwanemu, któremu przysługuje prawo do wniesienia zarzutów co do członkostwa określonych osób w grupie lub podgrupach w wyznaczonym przez sąd terminie. Następnie po rozpoznaniu ewentualnych zarzutów pozwanego, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Na to postanowienie przysługuje stronom zażalenie. Z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia mamy ustalony ostateczny skład grupy i możemy przejść do kolejnego etapu.

Po ustaleniu składu grupy, następuje właściwe rozpoznanie sprawy. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe. Może zostać dopuszczony dowód z przesłuchania określonych członków grupy lub podgrupy. W takim przypadku zostaną oni przesłuchani w charakterze strony. To bardzo ważny etap postępowania, w jego toku sąd sprawdzi bowiem, czy roszczenia przysługują poszkodowanym, czy pozwany ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i czy w związku z tym należy od niego zasądzić dochodzone świadczenia. W końcu po wyjaśnieniu sprawy sąd wyda wyrok. Zostaną w nim wymienieni wszyscy członkowie grupy lub podgrupy. W przypadku wyroku zasądzającego świadczenie pieniężne w wyroku będzie też ustalone, jaka kwota przypada każdemu członkowi grupy lub podgrupy. Bardzo ważne jest, że wyrok prawomocny ma skutek wobec wszystkich członków grupy. Jeśli więc nie wszyscy poszkodowani przystąpili do grupy, mogą oni dochodzić swoich praw w odrębnych sprawach.

d3d7qcn

Po uprawomocnieniu się wyroku, jeżeli pozwany nie będzie chciał dobrowolnie wykonać wyroku, będzie można wszcząć egzekucję komorniczą. W tym celu należy ponownie zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na wyciąg z wyroku wskazujący wysokość należnego świadczenia. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności egzekucją na wniosek uprawnionego zajmie się komornik. Inaczej wygląda egzekucja w przypadku świadczeń niepieniężnych. W takich sprawach najpierw przyznano prawo do działania reprezentantowi grupy. Jeżeli zasądzone świadczenie niepieniężne nie zostanie jednak spełnione w terminie 6 miesięcy (termin liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku), a w tym czasie reprezentant grupy nie wystąpi z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności i dalej o wszczęcie egzekucji komorniczej, może wystąpić każdy z członków grupy.

Więcej na stronach serwisu *Pozwijgo.pl » *

d3d7qcn

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3d7qcn
d3d7qcn