Trwa ładowanie...
d1nn8gs

POZBUD T&R S.A. - Raport kwartalny Q 4/2012

POZBUD T&R S.A. - Raport kwartalny Q 4/2012

Share
d1nn8gs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 153 93 289 22 320 22 533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 336 10 474 2 477 2 530
Zysk (strata) brutto 9 209 9 945 2 206 2 402
Zysk (strata) netto 7 887 8 430 1 890 2 036
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 437 5 163 344 1 247
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 205 -30 388 289 -7 340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 225 22 690 -773 5 481
Przepływy pieniężne netto, razem -583 -2 535 -140 -612
Aktywa, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 186 246 195 017 45 557 47 702
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 66 637 73 740 16 300 18 037
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 21 760 23 924 5 323 5 852
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 44 877 49 816 10 977 12 185
Kapitał własny (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 119 609 121 277 29 257 29 665
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 23 378 23 378 5 718 5 718
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 23 377 845 23 377 845 23 377 845 23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 0,36 0,08 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,36 0,08 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 5,12 5,19 1,25 1,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 5,12 5,19 1,25 1,27
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raportkwartalny4Q2012.pdf Raportkwartalny4Q2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nn8gs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 810 21 92 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Tadeusz Andrzejak Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak
2013-02-28 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nn8gs

Podziel się opinią

Share
d1nn8gs
d1nn8gs