Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie umowy z firmą AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzial...

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie umowy z firmą AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (61/2013)
Share
dqsseta

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z firmą AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - wniosek o zwolnienie z publikacji informacji dotyczących osób fizycznych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 października 2013 roku otrzymał podpisaną drugostronnie umowę o roboty budowlane - I etap z dnia 25 października 2013 roku, zawartą przez Emitemta z firmą AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu na kwotę 1.840.000,00 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z podmiotami grupy kapitałowej AKROPOL (Akropol Sp. z o.o., Akropol Inwestycje Sp. z o.o., Akropol Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A i Akropol Kamionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A powiązane są osobowo i traktowane jako grupa kapitałowa) łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z firmą AKROPOL Inwestycje Sp. z o.o. , wchodzącą w
skład w/w grupy kapitałowej AKROPOL, a mianowicie: 1) Umowa została zawarta w dniu 25 października 2013 r. 2) Stroną zamawiającą - inwestorem robot budowlanych - jest AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, a wykonawcą jest Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie - Emitent. 3) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, polegające na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej (łącznie 16 lokali mieszkalnych) na terenie nieruchomości położonej w Wirach, przy ul. Poznańskiej, gmina Komorniki. 4) Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 grudnia 2014 r. 5) Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 1.840.000,00 PLN netto. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności i utrzymania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 7) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i jest liczony od daty zakończenia inwestycji, za wyjątkiem
urządzeń, na które obowiązuje gwarancja Producenta, lecz nie krótsza niż 1 rok od daty dostawy. 8) Wykonawca uprawniony jest do zawierania z podwykonawcami umów na wykonanie części robót w zakresie określonym w umowie, po wyrażeniu zgody na ich zawarcie przez Zamawiającego. 9) Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, b. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, b. za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w haromonogramie - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich, c. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych
przy odbiorze - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 10) Strony ponadto zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego kary umowne, do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 11) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: a. opóźnienia w realizacji robót przez Wykonawcę o ponad 21 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót oraz w umowie, b. realizacji robót przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami umowy, c. gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy: a. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, b. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowska 10A
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
7772668150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta