Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport kwartalny Q 1/2011

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport kwartalny Q 1/2011
Share
d4mg85y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31149 34463 7890 8688
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3019 2891 765 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1817 1673 460 422
Zysk (strata) brutto 1870 1017 474 256
Zysk (strata) netto 1658 870 420 219
Całkowity dochód (strata) 1658 870 420 219
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1944 486 492 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10386 -9467 -2631 -2387
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2903 -52 735 -13
Przepływy pieniężne netto, razem -5538 -9033 -1403 -2277
Aktywa trwałe 3573 6450 891 1670
Aktywa obrotowe 59201 55756 14756 14436
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 0 0 0 0
Aktywa, razem 62774 62206 15647 16106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5512 2219 1374 575
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1014 1012 253 262
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4497 1208 1121 313
Kapitał własny 57262 59987 14273 15532
Kapitał podstawowy 3500 3500 872 906
Liczba akcji ( w szt.) 3500000 3500000 3500000 3500000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,47 0,25 0,12 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,51 0,25 0,13 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 16,36 17,14 4,14 4,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 17,46 17,14 4,42 4,32
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur ) 0 0 0 0
Podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:- na dzień 31 marca 2011 średni kurs wynosił 4,0119- na dzień 31 marca 2010 średni kurs wynosił 3,8622b) rachunek zysków i start i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. - 3,9476- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. - 3,9669,Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Jednostkowy raport kwartalny za I kw 2011 r.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2011
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie
data przekazania: 2011-05-23
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
32 44 20 200 32 44 20 240
(telefon) (fax)
biuro@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)
d4mg85y

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-05-23 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y