Trwa ładowanie...
d333ai2

PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d333ai2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 327 11 475 3 694 2 739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 198 261 47
Zysk (strata) brutto 1 130 240 272 57
Zysk (strata) netto 913 121 220 29
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 858 210 207 50
Całkowity dochód (strata) ogółem 913 115 220 27
Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 858 204 207 49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 813 1 679 -437 401
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -1 182 -2 -282
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -111 -99 -27 -24
Przepływy pieniężne netto - razem -1 934 398 -466 95
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,10 0,02 0,02 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 25 277 26 119 6 182 6 128
Zobowiązania długoterminowe 580 648 142 152
Zobowiązania krótkoterminowe 6 919 8 606 1 692 2 019
Kapitał własny 17 778 16 865 4 348 3 957
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 484 15 626 4 031 3 666
Kapitał podstawowy 902 902 221 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,83 1,73 0,45 0,41
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA Okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 Okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2014 Okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 Okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 580 9 620 3 032 2 296
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 894 344 215 82
Zysk (strata) brutto 920 402 222 96
Zysk (strata) netto 744 321 179 77
Całkowity dochód (strata) ogółem 744 315 179 75
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 012 1 368 -726 327
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 -1 171 -2 -280
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -73 -55 -18 -13
Przepływy pieniężne netto netto - razem -3 093 142 -745 34
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 20 944 20 541 5 122 4 819
Zobowiązania długoterminowe 436 488 107 114
Zobowiązania krótkoterminowe 5 193 5 482 1 270 1 286
Kapitał własny 15 315 14 571 3 745 3 419
Kapitał podstawowy 902 902 221 212
Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,70 1,62 0,42 0,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PROCAD SSSF kwartalne Q1_2015 vout.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 739 68 00 | | +48 58 302 06 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Jarosław Jarzyński Prezes Zarząu
2015-05-12 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2015-05-12 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

Podziel się opinią

Share
d333ai2
d333ai2