Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

PRÓCHNIK - Raport roczny R 2011

PRÓCHNIK - Raport roczny R 2011
Share
d3irtph
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 906 26 919 6 016 6 722
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 239 551 58 138
III. Zysk (strata) brutto 19 92 5 23
IV. Zysk (strata) netto 29 117 7 29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 666 -12 358 -402 -3 086
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 -4 -34 -1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 803 12 222 435 3 052
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 -140 -1 -35
BILANS
IX. Aktywa razem 34 849 29 717 7 890 7 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 322 3 218 1 884 813
XI. Zobowiązania długoterminowe 932 932 211 235
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 390 2 286 1 673 577
XIII. Kapitał własny 26 528 26 499 6 006 6 691
XIV. Kapitał zakładowy 61 240 61 240 13 865 15 463
WARTOŚĆ AKCJI
XV. Liczba akcji 122 480 456 122 480 456 122 480 456 122 480 456
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,22 0,05 0,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego 4,1401 4,0044
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za 2011rok.pdf Sprawozdanie finansowe Próchnik SA za 2011 rok
Sprawozdanie z działalności Próchnik SA za 2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Próchnik SA za 2011 rok
Opinia i raport.pdf Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)
Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3irtph

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Marek Szkudlarek CDFK Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph